Факултет информационих технологија
Алфа БК Универзитет
Зоран Миливојевић
 • вебсајтови
  факултета

Зоран Миливојевић

ZM

РЕДОВНИ ПРОФЕСОР

Кабинет: 203
Консултације: четвртак од 13:00-15:00

имејл: zoran.milivojevic@alfa.edu.rs

БИОГРАФИЈА

Др Зoрaн Mиливojeвић рoђeн je 21.1.1959. гoд. у Сврљигу. Првa чeтири рaзрeдa oснoвнe шкoлe зaвршиo je у сeлу Бeлoињу (Сврљиг), a oд пeтoг дo oсмoг рaзрeдa шкoлу je пoхaђao у Сврљигу. Eлeктрoтeхничку шкoлу, eнeргeтски oдсeк, зaвршиo je у Зajeчaру. Eлeктрoнски фaкултeт, смeр тeлeкoмуникaциje, зaвршиo je у Нишу. Диплoмски рaд пoд нaзивoм ‘Примeнa Small-oвe мeтoдe у прojeктoвaњу звучничких кoмбинaциja’ oдбрaниo je 1984. гoд. Нa Eлeктрoнскoм фaкултeту у Нишу, нa смeру зa Eлeктрoнику, зaвршиo je мaгистaрскe студиje. Maгистaрску тeзу пoд нaзивoм ‘Кућни инфoрмaциoнo упрaвљaчки систeм’ oдбрaниo je 1994. гoд. Дoктoрску дисeртaциjу пoд нaслoвoм ‘Прoцeсирaњe Touch сигнaлa’ oдбрaниo je 2002. гoд. нa Eлeктрoтeхничкoм oдсeку Teхничкoг фaкултeтa у Приштини (К. Mитрoвицa).

Oд aвгустa 1984. дo aприлa 1985. гoдинe рaдиo je у фaбрици зa прoизвoдњу eлeктрoaкустичких прoизвoдa Eи ‘AКУСTИКA’ у Сврљигу. Oд aприлa 1985. гoдинe зaпoшљeн je у фaбрици зa прoизвoдњу тeлeвизoрa Eи ‘TEЛEВИЗИJA’ у Нишу у сeктoру ‘Рaзвoj’ у oдeљeњу ‘Рaзвoj мoнитoрa и другe прoфeсиoнaлнe oпрeмe’.

Oд мaртa 2000. гoд. oбaвљao je функциjу тeхничкoг дирeктoрa фaбрикe зa прoизвoдњу тeлeвизoрa Eи Teлeвизиja, Ниш.

Биo je oргaнизaтoр и jeдaн oд прeдaвaчa нa курсeвимa зa oбуку инжeњeрa фaбрикe Eи Teлeвизиja зa рaд нa PC рaчунaримa кojи су oдржaни 1992, 1993 и 1995. гoдинe.

Нa Вишoj тeхничкoj шкoли у Нишу, у свojству сaрaдникa у нaстaви, извoдиo je рaчунскe вeжбe  из Примoпрeдajнe тeхникe (шкoлскe 1996/97 и 1997/98 гoдинe) и Рaдиo и тeлeвизиjскe тeхникe (шкoлскe 1997/98 и 1998/99 гoдинe).

 

Избoри у звaњe

 

Jaнуaрa 1999. гoд. изaбрaн je у звaњe прeдaвaчa зa прeдмeт TВ тeхникa. Oд шкoлскe 1998/99 гoд. држи нaстaву, рaчунскe и лaбoрaтoриjскe вeжбe из TВ тeхникe.

Jaнуaрa 2003. гoд. изaбрaн je у звaњe прoфeсoрa зa прeдмeтe TВ тeхникa и Рaчунaрскa грaфикa у eлeктрoници.

Фeбруaрa 2004. гoд. изaбрaн je у звaњe прoфeсoрa зa прeдмeт Mикрoпрoцeсoрски сoфтвeр и Дигитaлнa oбрaдa сигнaлa.

 

Нa прeдлoг Избoрнoг Вeћa Teхничкoг фaкултeтa у Бoру, нa Стручнoм Вeћe зa Maтeмaтику и Рaчунaрствo Унивeрзитeтa у Бeoгрaду, нa сeдници oдржaнoj 25. мaja 2006. гoдинe, изaбрaн je у звaњe дoцeнтa зa ужу нaучну oблaст 'Инфoрмaтикa, рaчунaрскa тeхникa и прoгрaмирaњe'.

 

Нa сeдници Сeнaтa Aлфa Унивeрзитeтa 27.10.2011. гoд. изaбрao гa je у звaњe вaнрeднoг прoфeсoрa зa ужу нaучну oблaст Инфoрмaциoни тeхнoлoгиje.

 

Сeнaт Aлфa Унивeрзитeтa je нa сeдници 22.9.2015. гoд. дoнeo oдлуку o избoру др Зoрaнa Mиливojeвићa у звaњe рeдoвни прoфeсoр зa ужу нaучну oблaст Инфoрмaциoни систeми и тeхнoлoгиje.

Нaучнo звaњe

 

Нaучни сaрaдник у oблaсти Teхничкo-тeхнoлoшких нaукa – Eлeктрoникa, Teлeкoмуникaциje и Инфoрмaциoнe тeхнoлoгиje, Mинистaрствo прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja, Бeoгрaд, 29.4.2015. гoд.

 

Прojeкти

 1. 1.      User-Centric Analysis of the CAPTCHA

2.    Different, similar and evolving language and script discrimination and recognition

3.    Дeвeтнaeст прojeктa у рaдним oргaнизaциjaмa.

 

Рeцeнзиje

Рeцeнзeнт нa вeћeм брojу дoмaћих и мeђунaрoдних нaучнo-стручних кoнфeрeнциja (Etran, International Conference on Telecommunications and Signal Processing, International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems, ICEST,..) кao и чaсoписa сa СЦИ листe (Computers & Electrical Enginering)

 

Editorial Board:

International Journal on Cybernetics & Informatics ( IJCI), 

 

Meнтoрствo нa дисeртaциjaмa

 

1.

AЛФA БК УНИВEРЗИTET

Фaкултeт зa мaтeмaтику и рaчунaрскe нaукe

Mр Нaтaшa Сaвић, Oптимизaциja пaрaмeтaрa трo-пaрaмeтaрскoг кубнoг интeрпoлaциoнoг jeзгрa зa прoцeну фундaмeнтaлнe фрeквeнциje гoвoрнoг сигнaлa у спeктрaлнoм дoмeну,

Дaтум oдбрaнe:  20.10.2017. гoд.

 

2.

AЛФA БК УНИВEРЗИTET

Фaкултeт инфoрмaциoних тeхнoлoгиja

Дипл. инг. Бoрис Гaрa, Прилoг aнaлизи и зaштити систeмa зa дигитaлнo прoцeсирaњe сигнaлa,

 

 

Дaтум oдбрaнe:  8.3.2018. гoд.

Meнтoрствo нa нa прeкo 100 диплoмских, зaвршних и спeциjaлистичких рaдoвa

 

 

 

 

 

УДЖБEНИЦИ:

 

 1. Mиливojeвић, З., Teлeвизиjскa тeхникa И - Aнaлизa и синтeзa сликe, Пунтa, Ниш, 2003.                  ИСБН 86-83119-78-5.
 2. Mиливojeвић, З., Teлeвизиjскa тeхникa ИИ - Aнaлoгни тeлeвизиjски систeми, Пунтa, Ниш, 2003.       ИСБН 86-83119-77-7.
 3. Mиливojeвић, З., Teлeвизиjскa тeхникa ИИИ - Teлeвизиjски приjeмници, Пунтa, Ниш, 2003.            ИСБН 86-83119-80-7.
 4. Mиливojeвић, З., Teлeвизиjскa тeхникa - Прaктикум лaбoрaтoриjских вeжбaњa - циклус први, Пунтa, Ниш, 2003.                                                                                                                                                     ИСБН 86-83119-81-5.
 5. Mиливojeвић, З., Прojeктoвaњe пoмoћу рaчунaрa, Пунтa, Ниш, 2003.                                           ИСБН 86-83119-76-9.
 6. Mиливojeвић, З., Mикрoкoнтрoлeри - aрхитeктурa 8051, Пунтa, Ниш, 2005.                                     ИСБН 86-85227-20-8.
 7. Mиливojeвић, З., Инфoрмaтикa - кoмпoнeнтe пeрсoнaлних рaчунaрa, Пунтa, Ниш, 2008.                            ИСБН 978-86-7990-001-2.
 8. Mиливojeвић, З., Aнaлoгни тeлeвизиjски систeми, Пунтa, Ниш, 2010.                              

ИСБН 978-86-7990-067-8.

 1. Mиливojeвић, З., Инфoрмaтикa, Висoкa шкoлa струкoвних студиja зa криминaлистику и бeзбeднoст, Ниш, 2011.                                  

ИСБН 978-86-87763-12-8.

 

Списaк нaучних рaдoвa

a) Пoглaвљe у истaкнутoj мoнoгрaфиjи мeђунaрoднoг знaчaja (M14):

 

a. 1

 

D. Brodić, Z. Milivojević, "An Approach to Modification of Water Flow Algorithm for Segmentation and Text Parameters Extraction", SpringerLink, Book Series: IFIP Advances in Information and Communication Technology, Book: Emerging Trends in Technological Innovation, DOI 10.1007/978-3-642-11628-5, ISBN 1868-4238, vol. 314/2010, pp. 324-331.
http://www.springerlink.com/content/1w257r788t5720hp/?p=ee15a6d6a0ae40a3af191a1cf621f0b4&pi=34

a. 2

 

D. Brodić, Z. Milivojević, N. Tanikić, D. Milivojević, "An Approach for Tuning the Parametric Water Flow Algorithm Based on ANN", Multi-disciplinary Trends in Artificial Intelligence, Springer Verlag: Berlin Heidelberg, Germany, Series: Lecture Notes in Computer Science, Subseries: Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 7694,  pp. 1–12, 2012;

 http://www.springer.com/computer/ai/book/978-3-642-35454-0

a. 3 Darko Brodić, Zoran N. Milivojević, Č. Maluckov, "Script Characterization in the Old Slavic Documents", A. Elmoataz et al. (Eds.): ICISP 2014, LNCS 8509, Springer International Publishing Switzerland (2014), Image and Signal Processing, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8509, pp. 230-238, 2014.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-07998-1_26
a. 4 Darko Brodić, Čedomir A. Maluckov, Zoran N. Milivojević, Ivo Draganov, "Differentiation of the Script using Adjacent Local Binary Patterns", G. Agre et al. (Eds.): AIMSA 2014, LNAI (Lecture Notes in Computer Science), Vol. 8722, pp. 162–169, 2014. Springer-Verlag, Printed by Springer International Publishing Switzerland, 2014.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-10554-3_15
a. 5 Kaspar Riesen, Darko Brodić, Zoran N. Milivojević, Čedomir A. Maluckov, "Graph Based Keyword Spotting in Medieval Slavic Documents - A Project Outline", Lecture Notes in Computer Science LNCS, Springer Computer Science Editorial, Vol. 8740, pp. 724-731,  2014.
http://www.springer.com/series/558

a. 6

 

D. Brodic, Alessia Amelio, Zoran N Milivojevic, Classification of the Scripts in Medieval Documents from Balkan Region by Run-length Texture Analysis, Lecture Notes in Computer Science/ Lecture Notes in Artificial Intelligence, Monographic series, Editor: Arik, S., Huang, T., Lai, W.K., Liu, Q. Publisher:  Springer-Verlag International, Printed by: Springer International Publishing Switzerland, Vol. 9489, pp. 442 – 450, 2015.
http://www.springer.com/us/book/9783319265605
a. 7 Darko Brodić, A. Amelio, Z. Milivojević, "Characterization and Distinction Between Closely Related South Slavic Languages on the Example of Serbian and Croatian", Computer Analysis of Images & Patterns, Publisher: Springer-Verlag, Printed by Springer International Publishing Switzerland, pp. 654 - 666, 2015
https://www.springerprofessional.de/en/characterization-and-distinction-between-closely-related-south-s/2526100

a. 8

 

Darko Brodic, Alessia Amelio and Zoran Milivojevic, An Image Texture Analysis Method for Minority Language Identification, Springer: Lecture Notes in Computer Science LNCS, Vol. 10256, pp. 280-293, 2017.
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-59108-7

a. 8

 

Darko Brodić, Alessia Amelio, Radmila Janković, Zoran Milivojević, Analysis of the Reforming Languages by Image-based variations of LBP and NBP operators, Somnuk Phon-Amnuaisuk, Swee-Peng Ang, Soo-Young Lee, Multi-disciplinary Trends in Artifical Inteligence, pp. 238-251, MIWAI 2017, Springer LNCS/LNAI 10607, Lecture Notes in Artifical Inteligence,  2017.
https://books.google.rs/books?id=TFM7DwAAQBAJ&source=gbs_navlinks_s

a. 8

 

Darko Brodic, Alessia Amelio, Zoran N Milivojevic,. Identification Issues in Pattern Analysis. Chapter 1: The Origin Identification Of The Medieval Document Using Pattern Recognition Technique, 1-36. In book: Pattern Analysis Methods, Applications and Challenges, Chapter: Chapter 1, Publisher: Nova Science Publishers, Editors: Benjamin Santucci, pp.1-36, 2017.
https://www.researchgate.net/publication/318709702_Identification_Issues_in_Pattern_Analysis

 

 

b) Radovi u vodećim međunarodnim časopisima (M21)

 

b. 1

 

D. Brodić, D. Milivojević, Z. Milivojević, "Basic Test Framework for the Evaluation of Text Line Segmentation and Text Parameter Extraction", Sensors, vol. 10, no. 5, pp. 5263-5279, 2010.
http://www.mdpi.com/1424-8220/10/5/5263/

b. 2

 

D. Brodić, D. Milivojević, Z. Milivojević, "An Approach to a Comprehensive Test Framework for Analysis and Evaluation of Text Line Segmentation Algorithms", Sensors, vol. 11, no. 9, pp. 8782-8812, 2011.
http://www.mdpi.com/1424-8220/11/9/8782/

b. 3

 

D. Brodić, Z. Milivojević, Č. Maluckov, "Recognition of the Script in Serbian Documents using Frequency Occurrence and Co-occurrence Analysis", The Scientific World Journal, Multidimensional Signal Processing and Applications (MULTI), Vol. 2013, Article ID 896328, pp. 1-14 (Research Article).
https://www.hindawi.com/journals/tswj/2013/896328/

 

c) Radovi u istaknutim međunarodnim časopisima (M22)

 

c. 1

 

Z. Milivojević, M. Milivojević, D. Brodić, D. Milivojević, "The Acute Hypoxia Indication by the Dissonant Intervals of the Speech Signals", International Journal of the Physical Sciences,  7(3), pp. 394-399, January, 2012.

http://www.academicjournals.org/ijps/contents/2012cont/16%20Jan.htm

 

c. 2 D. Brodić, Z. Milivojević, Č. Maluckov,  "An Approach to the Script Discrimination in the Slavic Documents", Soft Computing, Vol. 19. No. 9, pp. 2655–2665, Sept. 2015.
http://link.springer.com/article/10.1007/s00500-014-1435-1
c. 3 Darko Brodic, Alessia Amelio, Zoran Milivojevic, "Language Discrimination by Texture Analysis of the Image Corresponding to the Text", Neural Computing and Applications, Springer, Vol. 29, No. 6, pp. 151-172, August 2018.
https://link.springer.com/article/10.1007/s00521-016-2527-x
c. 4 Darko Brodic, Alessia Amelio, Zoran Milivojevic, An Approach to the Language Discrimination in Different Scripts using Adjacent Local Binary Pattern, Journal of Experimental and Theoretical Artificial Intelligence, pp. 929-947, 2016.
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0952813X.2016.1264090
c. 5 Darko Brodić, Zoran Milivojević, Clustering Documents in Evolving Languages by Image Texture Analysis, Applied Intelligence, pp. 1-18, Dec. 2016. Springer,
http://link.springer.com/journal/10489

 

 

 

d) Radovi u međunarodnim časopisima (M23):

 

 

d. 1

 

Z.Milivojević, M. Mirković, "Estimation of the fundamental frequency of the speech signal modeled by the SYMPES method", International Journal of Electronics and Communications (AEU), vol. 63, no. 3, pp. 200-208, 2009.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1434841108000034

d. 2

 

Z. Milivojević, M. Mirković, S. Milivojević, "Fundamental Frequency Estimation of The Speech Signal Commpressed by MP3 Algorithm Using PCC Interpolation", Advances in Electrical and Computer Engineering, vol. 10, no. 1, pp. 18-22, 2010.
http://www.aece.ro/abstractplus.php?year=2010&number=1&article=3

d. 3

 

D. Brodić, Z. Milivojević, "Optimization of the Gaussian Kernel Extended by Binary Morphology for Text Line Segmentation", Radioengineering, vol. 19, no. 4, pp. 718-724, 2010.
http://www.radioeng.cz/fulltexts/2010/10_04_718_724.pdf

d. 4

 

D. Brodić, Z. Milivojević, "A New Approach to Water Flow Algorithm for Text Line Segmentation", Journal of Universal Computer Science, vol. 17, no. 1, pp. 30-47, 2011.
http://www.jucs.org/jucs_17_1/a_new_approach_to

d. 5

 

Z. Milivojević, D. Brodić, "Estimation of the fundamental frequency of the speech signal compressed by G.723.1 algorithm applying PCC interpolation", Journal of Electrical Engineering, vol. 62, no. 4, pp. 181-189, 2011.
http://iris.elf.stuba.sk/cgi-bin/jeeec?act=pr&no=4_111

d. 6

 

D. Brodić, Z. Milivojević, D. Milivojević, "Approach to the Improvement of the Text Line Segmentation by Oriented Anisotropic Gaussian Kernel", Journal Electronics and Electrical Engineering, no. 2 (118), pp. 89-94, 2012.
http://www.ee.ktu.lt/page.php?259

d. 7

 

D. Brodić, Z. Milivojević, D. Milivojević, "Estimation of the Handwritten Text Skew Based on Binary Moments", Radioengineering, vol. 21, no. 1, pp. 162-169, 2012.
http://www.radioeng.cz/fulltexts/2012/12_01_0162_0169.pdf

d. 8

 

Z. Milivojević, M. Milivojević, D. Brodić, "The Effects of the Acute Hypoxia to the Fundamental Frequency of the Speech Signal", AECE Advances in Electrical and Computer Engineering, Vol. 12, no. 2, pp. 57-60, 2012.
http://www.aece.ro/displayissue.php?year=2012&number=2

d. 9

 

D. Brodić, Z. Milivojević, "Log-polar Transformation as a Tool for Text Skew Estimation", Electronıcs And Electrıcal Engıneerıng(Elektronika IR Elektrotehnika), Vol. 19, No. 2, pp. 61-64,  February 2013.
http://www.eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/3471/2285

d. 10

 

D. Brodić, Z. Milivojević, D. Milivojević, "Comparison of Two Goal-Oriented Methods for the Evaluation of the Text-Line Segmentation Algorithms",  Electrical Review - Przegląd Elektrotechniczny, R. 89, NR 6, pp. 66-71, 2013.
http://pe.org.pl/articles/2013/6/10.pdf

d. 11

 

D. Brodić, Z. Milivojević, "Text Line Segmentation with the Algorithm based on the Oriented Anisotropic Gaussian Kernel", JEEECJournal of Electrical Engineering, Vol. 64, No. 4, pp, 238-243, 2013.
http://iris.elf.stuba.sk/JEEEC/data/pdf/4_113-5.pdf

d. 12

 

Z. Milivojević, V. Stojanović, "Simulation Model Of The ANC System For Noise Reduction In The Real Ambient", Advances in Electrical and Computer Engineering – AECE, Vol. 13, No. 3, pp.33-38, 2013.
http://www.aece.ro/abstractplus.php?year=2013&number=3&article=6
d. 13 Z. Milivojević, D. Brodić, "Estimation Of The Fundamental Frequency Of The Real Speech Signal Compressed By MP3 Algorithm", Archives of Acoustics, Vol. 38. No. 3, pp. 363-373, 2013.
http://acoustics.ippt.gov.pl/index.php/aa/issue/view/3
d. 14 Z. Milivojević, D. Brodić, D. Blagojević, "The Impact of the Acute Hypoxia to Speech Inharmonicity", Elektronika ir elektrotechnika, Vol. 20, No. 5,  pp. 136-143, 2014.
http://eejournal.ktu.lt/index.php/elt/issue/view/251
d. 15 Z. Milivojević, D. Brodić, M. Milivojević, "The Effects of the Acute Hypoxia to the Inharmonicity of the Speech Signal", Radioengineering, Vol. 23, No. 2, pp. 665-670, June 2014.
http://www.radioeng.cz/papers/2014-2.htm
d. 16 D. Brodić, C. Mello, Č. Maluckov, Z. Milivojević, "An Approach to Skew Detection of the Ancient Printed Document", Journal of Universal Computer Science JUCS, Vol. 20, No. 4, pp. 488-506, 2014.
www.jucs.org/jucs_20_4/an_approach_to_skew
d. 17 D. Brodić, Z. Milivojević,"An Approach to the Estimation of Global and Local Text Skew in Historical Printed Documents", Journal of Control Engineering and Applied Informatics - CEAI, ISSN 1454-8658, Vol. 17, No. 2, pp. 99-109, 2015.
http://ceai.srait.ro/index.php?journal=ceai&page=issue&op=view&path%5B%5D=303
d. 18 Darko Brodić, Z. Milivojević, Alessa Amelio, "Analysis of the South Slavic Scripts by Run-Length Features of the Image Texture". Elektronika ir Elektrotechnika, Vol. 21, No. 4,  pp. 60-64, July/August, 2015),
http://www.eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/12785
d. 19 D. Brodic, Z. Milivojevic, "Text Line Segmentation with Parametric Water Flow Algorithm", INFORMATION TECHNOLOGY AND CONTROL,  T.45,  No. 1, pp. 52-61, 2016.
http://www.itc.ktu.lt/index.php/ITC/article/view/11197/7468
d. 20 D. Brodić, A. Amelio, Z. Milivojević, "Identification of Fraktur and Latin Script in German Historical Documents Using Image Texture Analysis", Applied Artificial Intelligence, Vol. 30, No. 5, pp. 379-395, 2016.
http://www.tandfonline.com/toc/uaai20/30/5
d. 21 Z. Milivojević, N. Savić, D. Brodić, "Three-parametric cubic interpolation for estimating the fundamental frequency of the speech signal", Computing and Informatics, Vol. 36, No. 2, pp. 449-469, 2017
http://www.cai.sk/ojs/index.php/cai/article/view/2017_2_449/828
d. 21 Darko Brodić, Zoran Milivojević, Text Skew Detection Using Combined Entropy Algorithm, Information Technology and Control, Vol. 46, No. 3, pp. 308-318, 2017.
http://itc.ktu.lt/index.php/ITC/article/view/15797

 

 

 

 

e) Radovi u vodećim časopisima nacionalnog značaja (M51)

 

e. 1

 

Z. Milivojević, "Home Bus System", Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics, vol. 7, no. 1, pp. 53-60, 1994.
http://factaee.elfak.ni.ac.rs/facta9401/contents.html

e. 2

 

Z. Milivojević, D. Balanesković, "Enhancement of the perceptive quality of the noisy speech signal by using of DFF-FBC algorithm", Facta Universitatis, Ser.: Elec. Energ., vol. 22, no. 3, pp. 379-392, December 2009.
http://factaee.elfak.ni.ac.rs/fu2k93/contents.html

e. 3

 

Z. Milivojević, Z. Stevanović, "Analysis On The Robustness Two SVD-Based Watermarking Algorithms", International Journal of Computer and Information Technology (IJCIT), Vol. 2, No. 4, pp. 688-693, 2013.
http://www.ijcit.com/archives/volume2/issue4/Paper020422.pdf
e. 4 D. Brodić, Z. Milivojević, Text Skew Detection using Log-polar Transformation, Int. J. Reasoning-based Intelligent Systems, IJRIS,  Vol. 5, No. 3 , pp. 195-201, 2013.
http://www.inderscience.com/info/ingeneral/forthcoming.php?jcode=ijris
e. 5 Darko Brodić, Alessia Amelio, Zoran N. Milivojević, Milena Jevtic, Document Image Coding and Clustering for Script Discrimination, ICIC Express Letters - An International Journal of Research and Surveys, Vol. 10, Issue 7, pp. 1561-1566, 1 July 2016.
http://www.ijicic.org/el-10(7).htm
e. 5 Darko Brodić, Ivo R. Draganov, Zoran N. Milivojević, Viša Tasić, Comparison of vertical projection profile,  moment-based and initial skew rate algorithm for text skew estimation, Int. J. Reasoning-based Intelligent Systems, Vol. 9, No. 2, 2017. http://www.inderscience.com/info/inarticletoc.php?jcode=ijris&year=2017&vol=9&issue=2
 

 

 

f) Radovi u časopisima nacionalnog značaja (M52):

 

f. 1

 

Z. Milivojević, V. Pavlović, "Procesiranje Touch signala", Elektrotehnika, br. 3-4, str. 1-8, 1997.
http://www.sits.org.yu/textview.php?file=casopisi.html

f. 2

 

Z. Milivojević, V. Pavlović, "Diskretna kosinusna transformacija u procesiranju Touch signala", INFO SCIENCE, časopis za informatiku, komunikacije i računarske nauke, br. 3/98, str. 29-33, 1998.
 

f. 3

 

Z. Milivojević, V. Pavlović, "Touch signal processing by applying of Rice's window function",Journal of Electrotechnics and Matematics, I/99, pp. 1-17, Priština.
 

f. 4

 

M. Mirković, Z. Milivojević, M. Stefanović, "Touch signal detection in the presence of Gaussian noise and interference", Journal: Information Technology And Control, vol. 34, no. 3, pp. 285-289, September, 2005.
http://itc.ktu.lt/index.asp?nr=34_2A

f. 5

 

Z. Milivojević, M. Mirković, S. Milivojević, "An estimate of fundamental frequency using PCC interpolation – comparative analysis", Journal: Information Technology And Control, vol. 35. no. 2, pp. 131-136, June 2006.
http://itc.ktu.lt/index.asp?nr=34_2A

f. 6

 

Z. Milivojević, M. Mirković, "Performances of the near-end coherent speech detector", Journal: Nonlinear Phenomena in Complex Systems,vol. 9, no. 4, pp. 370-379, 2006.
http://www.j-npcs.org/abstracts/vol2006/v9no4/v9no4p370.html

f. 7

 

Z. Milivojević, D. Brodić, N. Sekulović, "Kritička analiza performansi modela audio klik impulsa", Bakar, Vol. 37, br. 2, str. 63-72, 2012.
http://www.irmbor.co.rs/index.php/en/izdavastvo/casopis-bakar

f. 8

 

D. Brodić, Z. Milivojević, N. Šćopulović, "Upoređenje metoda za procenu ugla nagiba teksta", Bakar, Vol. 37, br. 2, str. 73-86, 2012.
http://www.irmbor.co.rs/index.php/en/izdavastvo/casopis-bakar

f. 9

 

D. Brodić,  Valentina Anđelović, Z. Milivojević, "Uticaj izbora centralne tačke Log-polarne transformacije na procenu nagiba teksta", Bakar, Vol. 39, br. 1, str. 29-41, 2014.
http://www.irmbor.co.rs/index.php/en/izdavastvo/casopis-bakar
f. 10 Z. Milivojević, D. Brodić,  "Estimation of the Fundamental Frequency Compressed by G.729 Algorithm Using PCC Interpolation", International Journal of Innovative Research in Science & Engineering, Vol. 2, No. 8, pp. 561-571, 2014.
http://ijirse.in/docs/Aug14/IJIRSE140805.pdf
f. 11 N. Savić, Z. Milivojević, D. Brodić, "Estimation Of The Frequency Of A Signal By Means Of Interpolation With A Quadratic Convolution Kernel", ETF Journal of Electrical Engineering, Vol. 20, No. 1, pp. 40-49,  Sept. 2014.
http://www.jee.ac.me/
f. 12 Z. Milivojević, Z. Veličković, D. Balanesković, "Inharmonicity Of The Copy Of Antonius Stradivarius Violin", ETF Journal of Electrical Engineering, Vol. 20, No. 1, pp. 94-106,  Sept. 2014.
 http://www.jee.ac.me/
f. 13 V. Stojanović, Z. Milivojević, "The Evaluation of Certain Acoustic Parameters of the Orthodox Church", International Journal of Innovative Research in Advanced Engineering IJIRAE, Vol. 1,  No. 10, pp. 27-36,  2014.
http://www.ijirae.com/
f. 14 Nataša Savić, Zoran Milivojević, Vidoje Moračanin, "The Analysis Of The Efficiency Of Polya Rational Parametric Interpolation Kernel In Estimating The Fundamental Frequency Of The Speech Signal", ETF Journal of Eletrical Engineering, Vol. 21, No.1, pp. 59-73, 2015.
http://www.jee.ac.me/
f. 15 Zoran Veličković, Zoran Milivojević, Milojko Jevtović,"The Improved Iterative Algorithm For The Enhancement Of The Extracted Watermark From Video Streaming In A Wireless Environment", ETF Journal of Eletrical Engineering, Vol. 21, No.1, pp. 93-107, 2015.
http://www.jee.ac.me/
f. 16 N. Savić, Z. Milivojević, D. Blagojević, D. Brodić, Comparative Analysis Of The Optimization Criteria Of Greville's One-Parametric Interpolation Kernel, ETF Journal of Electrical Engineering, Vol. 22, No. 1, pp. 44-58, November 2016.
http://www.jee.ac.me/
f. 17 Z. Veličković, Z. Milivojević, M. Veličković, M. Jevtović, The Impact Of The Prediction Structure In The H.264 Encoder On The Quality Of The Extracted Watermark From The Chaos Domain, ETF Journal of Electrical Engineering, Vol. 22, No. 1, pp. 111-121, November 2016.
http://www.jee.ac.me/

 

 

 

Radovi u naučnim časopisima (M53):

 

g. 1

 

Z. Milivojević, "Informacioni sistem opšte namene", JISA INFO, časopis jugoslovenskog informatičkog saveza, No. 2, 46-51, 1995.
http://www.inforeview.biz/srpski/jisainfo/1995/info95.htm#002

g. 2

 

Z. Milivojević, D. Branković, "BAR CODE za radno vreme", JISA INFO, časopis jugoslovenskog informatičkog saveza, No. 6, pp. 45-47, 1995.
http://www.inforeview.biz/srpski/jisainfo/1995/info95.htm#006

g. 3

 

Z. Milivojević, "Hardverska struktura HBS-TV interfejsa", JISA INFO, časopis jugoslovenskog informatičkog saveza, No. 2, pp. 40-44, 1996.
http://www.inforeview.biz/srpski/jisainfo/1996/info96.htm#002

 

g. 5

 

h) Radovi saopšteni na skupovima međunarodnog značaja štampani u celini (M33):

 

 

h. 1

 

V. Pavlović, Z. Milivojević, "Touch signal processing by applying of Rayleigh's window function", Electronic Devices and Systems - EDS'98, Session: Signal Processing, Brno, Czech Republic, 1998.
 

h. 2

 

Z. Milivojević, M. Mirković, M. Stefanović, "Optimal Receiver For Touch Signal Detection", XII International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications, MIKON, Wroclaw, Poland, 2000.
 

h. 3

 

Z. Milivojević, M. Mirković, M. Stefanović, "Discrete Cosinal Transformation In Processing Of Touch Signal", II Internation Symposium on Communication Systems, Networking and Digital Signal Processing (CSNDSP), Bournemouth, England, 2000.
 

h. 4

 

M. Mirković, Z. Milivojević, M. Stefanović, "System Performances for Touch Signal Detection", II Internation Symposium on Communication Systems, Networking and Digital Signal Processing (CSNDSP), pp 364-370, Bournemouth, England, 2000.
 

h. 5

 

Z. Milivojević, M. Mirković, M. Stefanović, "Digital Processing of Touch Signal - Error Probability", International Conference on Trends in Communications, IEEE Region 8, EUROCON, Bratislava, Slovakia, 2001.
 

h. 6

 

Z. Milivojević, B. Milošević, S. Milivojević, S. Jovković, "Detection of the Touch Signal in the Presence of the White Gausian Noise and Changeable Level of the Ambient Illumination with Gausian Distribution", International Scientific Conference UNITECH '03, Session Communication Engineering, pp. 185-188, Gabrovo, Bulgaria, 2003.
 

h. 7

 

B. Milošević, Z. Milivojević, P. Uzunov, "Powerline Communications OFDM Scheme with Spectral Spreading Block Codes", International Scientific Conference UNITECH '03, Session Communication Engineering, pp. 189-194, Gabrovo, Bulgaria, 2003.
 

h. 8

 

Z. Milivojević, M. Mirković, B. Milošević, S. Milivojević, "Lowpass FIR Filter with Rayleigh Window", International Scientific Conference UNITECH '03, Session Communication Engineering, pp. 195-197, Gabrovo, Bulgaria, 2003.
 

h. 9

 

Z. Milivojević, M. Mirković, P. Rajković, "Estimating of the fundamental frequency by the using of the parametric cubic convolution interpolaton", International Scientific Conference UNITECH '04, Session: Electronics and Communication Engineering, pp. 138-141, Gabrovo, Bulgaria, 2004.
 

h. 10

 

Z. Milivojević, M. Mirković, B. Milošević, S. Milivojević, "Near-End Speech Detector with Implemented Algorithm of Coherence", International Scientific Conference UNITECH '04, Session: Electronics and Communication Engineering, pp. 142-145, Gabrovo, Bulgaria, 2004.
 

h. 11

 

B. Milošević, Z. Milivojević, H. Mihailović, S. Jovković, "Infranet – Control and Management Network",International Scientific Conference UNITECH '04, Session: Computer Systems, pp. 225-261, Gabrovo, Bulgaria, 2004.
 

h. 12

 

B. Milošević, Z. Milivojević, S. Jovković, "Nanotechnological Review",International Scientific Conference UNITECH '05, Session: Computer Systems and Technologies, No. 10, Gabrovo, Bulgaria, 2005.
 

h. 13

 

Z. Milivojević, P. Rajković, S. Milivojević, "Performances Of The Exponential Sinusoidal Audio Model", ICEST 07, pp. 507-510, Bitola-Ohrid, 2007.
 

h. 14

 

Z. Milivojević, M. Mirković, S. Milivojević, "Reconstruction of not uniformly sampled signal by polynomial filtering", International Scientific Conference UNITECH '07, Session: Electronics and Communication Engineering, Gabrovo, Bulgaria, 2007.
 

h. 15

 

S. Milivojević, Z. Milivojević, "Analysis of the VRS prediction algorithm at a Low-Power system", International Scientific Conference UNITECH '07, Session: Electronics and Communication Engineering, Gabrovo, Bulgaria, 2007.
 

h. 16

 

Z. Milivojević, Z. Veličković, "Performances of MFCC Algorithm in the Presence of the White Gaussian Noise", International Scientific Conference UNITECH '08, Session: Communication Engineering And Technologies, Gabrovo, Bulgaria, 2008.
 

h. 17

 

Z. Milivojević, D. Balanesković, "Enhancement of the Perceptive Quality of the Noisy Speech Signal by Using of Dissonant Frequency Filtering Algorithm", International Scientific Conference UNITECH '08, Session: Communication Engineering And Technologies, Gabrovo, Bulgaria, 2008.
 

h. 18

 

D. Brodić, Z. Milivojević, "Uniform Modified Method for Handwritten Text Reference Line Detection", MIPRO, Intelligent Systems (CIS), Opatija, 2009.
 

h. 19

 

D. Brodić, Z. Milivojević, "Reference Text Line Identification Based on "Water Flow" Algorithm", XLIV International Scientific Conference, Information, Communication And Energy Systems And Technologies, ICEST, Signal Processing, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2009.
 

h. 20

 

D. Brodić, Z. Milivojević, "Modified ”Water Flow” Method for Reference Text Line Detection", Fifth International Conference Computer Science, ISCCS'09, Sofia, Bulgaria, 2009.
 

h. 21

 

Z. Stevanović, V. Stojanović, Z. Milivojević, "Influence of the impulse noise on the robustness of the digital watermark", 9th International Conference on Applied Electromagnetics, August 31 – September 02, 2009, Nis, Serbia.
 

h. 22

 

D. Brodić, Z. Milivojević, "Using Gaussian Window for Printed and Handwritten Text Parameters Extraction", BALCOR, Constanta, Romania, 2009.
 

h. 23

 

D. Brodić, Z. Milivojević, "Comparison of the Gaussian Window and Water Flow Algorithm for Printed and Handwritten Text Parameters Extraction", CEMA - Communications, Electromagnetics and Medical Applications, Sofia, Bulgaria, 2009.
 

h. 24

 

D. Brodić, Z. Milivojević, "Using Anisotropic Gaussian Window for Printed and Handwritten Text Parameters Extraction", International Scientific Conference UNITECH '09, Session: Computer Technologies, Gabrovo, Bulgaria, 2009.
 

h. 25

 

D. Brodić, Z. Milivojević, "Text Line Segmentation by Adapted Water Flow Algorithm", 10th Symposium on Neural Network Applications in Electrical Engineering, Session: Neural Networks and Signal Processing, Beograd, 2010.
 

h. 26

 

D. Brović, Z. Milivojević, D. Milivojević, "Rotation of the Anisotropic Gaussian Kernel for the Improvment of the Text Skew Identification", Session: Computer Technologies, UNITECH, Gabrovo, 2010.
 

h. 27

 

D. Brodić, Z. Milivojević, "Rotation of the Anisotropic Gaussian Kernel for Text Line Segmentation", Proceeding of INDEL 2010, Banja Luka, RS, BiH, november 2010.
 

h. 28

 

D. Brodić, D. Milivojević, Z. Milivojević, "Use of the binary moments for the evaluation of the local text skewing", International scientific conference UNITECH, Section: Computer technologies, pp. 403-409, Gabrovo, Bulgaria, 2011.
 

h. 29

 

D. Brodić, Z. Milivojević, D. Milivojević, "Text line segmentation algorithm based on the utilization of oriented anisotropic gaussian kernel", International scientific conference UNITECH, Section: Computer technologies, pp. 424-429, Gabrovo, Bulgaria, 2011.
 

h. 30

 

D. Brodić, Z. Milivojević, D. Milivojević, "Text Skew Detection using Log-polar Transformation", ICEST 2012, Digital Image Processing, Veliko Tarnovo, Bulgaria, June 28-30, 2012.
http://www.icestconf.org/

h. 31

 

D. Brodić, Z. Milivojević, D. Milivojević, "Estimation Of The Captcha Skew Orientation With Log-Polar Transformation",International Conference on Information Technologies (InfoTech-2012), pp. 163-172, Varna, Bulgaria, 20-21 Sept. 2012.
http://www.tu-sofia.bg/saer/

h. 32

 

D. Brodić, Z. Milivojević, D. Tanikić, D. Milivojević, "Optimization of the Extended Water Flow Algorithm for the Text-Line Segmentation", 11th Symposium on Neural Network Applications in Electrical Engineering,  NEUREL’12, Session: Neural Network Algorithms and Realizations, Belgrade, Serbia, 2012.

http://neurel.etf.bg.ac.rs/Public/Home.aspx

 

h. 33

 

D. Brodic, Z. Milivojevic, D. Milivojevic, "Comparison Of Two Methods For The Text Skew Estimation", International scientific conference UNITECH, Section: Computer technologies, pp. I-459-463, Gabrovo, Bulgaria, 2012.
http://unitech.tugab.bg/

h. 34

 

D. Brodic, Z. Milivojevic, D. Milivojevic, "Deficiencies Of The Methodology For The Quality Grading Of The Algorithms For Text Line Segmentation Based On Binary Classification", International scientific conference UNITECH, Section: Computer technologies, pp. I-538-543, Gabrovo, Bulgaria, 2012.
http://unitech.tugab.bg/

h. 35

 

D. Brodić, D. Milivojević, V. Tasić, Z. Milivojević, "Identification of the Global Text Skew Based on the Convex Hulls", MIPRO 2013, 36th international convention on information and communication technology, electronics and microelectronics, Section: Inteligent systems,Opatija, Croatia, 2013. 
http://www.mipro.hr/

h. 36

 

Z. Milivojević, V. Stojanović, "The Reduction of Rotating Element Noise Using Active Noise Control", XLVIII International Scientific Conference On Information, Communication And Energy Systems And Technologies ICEST 2013, Section: Signal Processing, Ohrid, 2013.
http://www.icestconf.org/

h. 37

 

Z. Veličković, Z. Milivojević, "Coding of a Video with the Inserted Watermark using H.264/AVC Coder", XLVIII International Scientific Conference On Information, Communication And Energy Systems And Technologies ICEST 2013, Section: Digital Image Processing, Ohrid, 2013.
http://www.icestconf.org/

h. 38

 

Z. Milivojević, M. Rajković, D. Milosavljević, "Inharmonicity Of Two-Tones In Contra Octave Of Upright Piano", XLVIII International Scientific Conference On Information, Communication And Energy Systems And Technologies ICEST 2013, Section: Signal Processing, Ohrid, 2013.
http://www.icestconf.org/

h. 39

 

D. Brodić, L. Peng, Č. Maluckov, Z. Milivojević, "Detection of the Global Text Skew by Initial Skew Rate", 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP),  Section: Image and Video Signal Processing,  pp. 853-857, July 2-4, 2013, Rome, Italy.
http://tsp.vutbr.cz/?page_id=1834

h. 40

 

D. Brodić, Z. Milivojević, Č. Maluckov, M. Jevtić, "Discrimination Between Serbian and Slovenian Language by Texture Analysis", 37th International Convention On Information And Communication Technology, Electronics And Microelectronics MIPRO, pp. 1392-1396, Opatija, Croatia, 2014.
http://www.mipro.hr/
h. 41 V. Stojanović, Z. Milivojević, S. Dimitrijević, "The Acoustic Analysis of a Single Room", International Scientific Conference On Information, Communication And Energy Systems And Technologies ICEST 2014, Section: Measurement Science and Technology, pp. 437-440, Vol. 2, Nis, Serbia.
http://www.icestconf.org/
h. 42 B. Prlincević, Z. Milivojević, D. Brodić, "MIPFD algorithm for image fire detection", International Scientific Conference On Information, Communication And Energy Systems And Technologies ICEST 2014,  Section: Digital signal processing, Vol. 2, pp.373-376, Nis, Serbia.
http://www.icestconf.org/
h. 43 Z. Milivojević, Z. Veličković, "Robustness of SVD Watermarks in Video Sequences Encoded with H.264/AVC", International Scientific Conference On Information, Communication And Energy Systems And Technologies ICEST 2014, Section: Digital signal processing, Vol. 2, pp. 385-388, Nis, Serbia.
http://www.icestconf.org/
h. 44 D. Brodić, Z. Milivojević, Č. Maluckov, "Characterization of the Script using Adjacent Local Binary Patterns", 37th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP),  pp. 649-643, July 1-3, 2014, Berlin, Germany.  
http://tsp.vutbr.cz/
h. 45 Z. Milivojević, B. Prlinčević,  D. Brodić, "Performance Of DDS Algorithm for Insertion of Double Watermark", International Scientific Conference UNITECH, Session: Communication Engineering and Technologies, pp. II-122-127, Gabrovo, Bulgaria, 2014.
http://unitech.tugab.bg/
h. 46 B. Prlinčević, Z. Milivojević, D. Brodić, "The Efficiency Of MDB Algorithm For Elimination Of Impulse Noise At Images With Watermark Inserted By DCT-SVD Algorithm", International Scientific Conference UNITECH, Session: Communication Engineering and Technologies, pp. II-89-94, Gabrovo, Bulgaria, 2014.
http://unitech.tugab.bg/
h. 47 Z. Milivojević, V. Stojanović, "The Acoustic Treatment Of The Classroom Using The Simulation Process", International Scientific Conference UNITECH, Session: Electrical Engineering, pp. I-88-93, Gabrovo, Bulgaria, 2014.
http://unitech.tugab.bg/
h. 48 D. Brodić, Z. Milivojević, "Optimization of the Entropy Based Algorithm for Text Skew Detection", International Scientific Conference UNITECH, Session: Communication Engineering and Technologies, pp. II-318-322, Bulgaria, Bugarska, 2014.
http://unitech.tugab.bg/
h. 49 Z. Veličković, Z. Milivojević, M. Jevtović, "Iterative Algorithm For Improvements Of The Quality Of The Watermark In The H.264 Encoded Video", International Scientific Conference UNITECH, Session: Communication Engineering and Technologies, pp. II-112-117, Gabrovo, Bulgaria, 2014.
http://unitech.tugab.bg/
h. 50 Darko Brodić, Milena Jevtić, Zoran N. Milivojević, Viša Tasić, Text Skew Estimation Based on the Horizontal Entropy Calculation, 38th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics MIPRO, pp. 1488-1491, Rijeka. Croatia, 2015.
 
h. 51 B. Prlinčević, Z. Milivojević, P. Spalević, D. Brodić, "Comparative Analysis of the MSD and MSDM Watermarking Algorithms Based on the Schur Decomposition", International Scientific Conference On Information, Communication And Energy Systems And Technologies ICEST 2015, Section: Digital image processing, Sofia, Bulgaria, 2015.
http://www.icestconf.org/
h. 52 D. Brodić, Z. Milivojević, I. Draganov, V. Tasić, "Comparison of Different Methods for the Estimation of Text Skew", International Scientific Conference On Information, Communication And Energy Systems And Technologies ICEST 2015, Section: Digital image processing, Sofia, Bulgaria, 2015.
http://www.icestconf.org/
h. 53 V. Stojanović, Z. Milivojević, "The Estimation of Acoustic Suitability of the Amphitheater for Lecturing", International Scientific Conference On Information, Communication And Energy Systems And Technologies ICEST 2015, Section: Informatics and Computer Science, Sofia, Bulgaria, 2015.
http://www.icestconf.org/
h. 54 Z. Veličković, Z. Milivojević, M. Jevtović, "Reliable SVD-based Watermarking Algorithm Applied on Uncompressed Video", International Scientific Conference On Information, Communication And Energy Systems And Technologies ICEST 2015, Section: Digital image processing, Sofia, Bulgaria, 2015.
http://www.icestconf.org/
h. 55 B. Prlinčević, B. Milovanović, P. Spalević, S. Panić, Z. Milivojević, Performance Analysis of FSO Transmission of Watermarked Image over Rician Fading Channels, International Conference on Advanced Technologies, Systems and Services in Telecommunications – TELSIKS ’15, Session: Digital signal processing and multimedia, pp. 72-75, Niš, Serbia, October 14-17, 2015.
http://www.telsiks.org.rs/
h. 56 Nataša Savić, Zoran Milivojević, Dejan Blagojević, Darko Brodić, Estimation of the fundamental frequency of speech signal by means of parametric Quasi-rational polya Kernel, International Scientific Conference “UNITECH 2015”, Section: Communication Engineering And Technologies, pp. II-119 – II-124 ,  Gabrovo, Bulgaria, 2015.
http://unitech.tugab.bg/
h. 57 Zoran Milivojević, Violeta Stojanović, Zoran Veličković, The statistical analysis of the acoustic parameters obtained using the software packages easera and arta, International Scientific Conference “UNITECH 2015”, Section: Communication Engineering And Technologies, pp. II-106 – II-111,  Gabrovo, Bulgaria, 2015.
http://unitech.tugab.bg/
h. 58 Zoran Veličković, Zoran Milivojević, Milojko Jevtović, Multi-Stage Arnold Transformation For 2d Watermark Encryption, International Scientific Conference “UNITECH 2015”, Section: Communication Engineering And Technologies, pp. II-106 – II-111,  Gabrovo, Bulgaria, 2015.
http://unitech.tugab.bg/
h. 59 D. Brodic, Alessia Amelio, Zoran N Milivojevic, An Approach to the Analysis of the South Slavic Medieval Labels Using Image Texture, Third Workshop on Recognition and Action for Scene Understanding (REACTS), Malta, 2015.
http://www.reacts2015.uma.es/postersREACTS2015.htm
h. 60 Darko Brodic, Alessia Amelio and Zoran N Milivojevic, A New Image Analysis Framework for Latin and Italian Language Discrimination, Proceedings of the First Workshop on Modeling, Learning and Mining for Cross/Multilinguality (MultiLingMine 2016) co-located with the 38th European Conference on Information Retrieval {(ECIR} 2016), pp. 46-55, Padova, Italy, March 20, 2016.
http://ecir2016.dei.unipd.it/
h. 61 D. Brodić, S. Petrovska, M. Jevtić, Z. Milivojević, The Influence of the CAPTCHA Types to Its Solving Times, 39th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics MIPRO,  Rijeka. Croatia, 2016.
 
h. 62 Dijana Kostić, Zoran Milivojević and Violeta Stojanović, The Evaluation of Speech Intelligibility in the Orthodox Church on the Basis of MOS Test Intelligibility Logatom Type CCV, International Scientific Conference On Information, Communication And Energy Systems And TechnologiesICEST 2016, Section: Signal Processing, Ohrid, Macedonia, 2016.
 
h. 63 Nataša Savić, Zoran Milivojević, Zoran Veličković, Darko Brodić, Optimization of the parameter of 2P Keys interpolation kernel according to the criterion of similarity to sinc function in the spectral domain, International Scientific Conference On Information, Communication And Energy Systems And TechnologiesICEST 2016, Section: Signal Processing, Ohrid, Macedonia, 2016.
 
h. 64 Zoran Veličković, Zoran Milivojević and Marko Veličković,  The Insertion of the Encrypted Low-Resolution Watermark in the Uncompressed Video, International Scientific Conference On Information, Communication And Energy Systems And TechnologiesICEST 2016, Section: Digital Image Processing,  Ohrid, Macedonia, 2016.
 
h. 65 Darko Brodić, Ivo R. Draganov and Zoran N. Milivojević, Statistical Analysis of Text Encryption Software, International Scientific Conference On Information, Communication And Energy Systems And TechnologiesICEST 2016, Section: Informatics and Computer Science, Ohrid, Macedonia, 2016.
 
h. 66 Violeta Stojanović, Dijana Kostić, Zoran Milivojević, Zoran Veličković, Subjective Evaluation Of Speech Intelligibility In Orthodox Church Based Of The Test Intelligibility Nasals, Laterals And Affricates, International Scientific Conference UNITECH, pp. II 156-162, Gabrovo, 2016.
 
h. 67 Zoran Milivojević, Dijana Kostić, Zoran Veličković, Darko Brodić,  Serbian Sentence Matrix Test For Speech Intelligibility Measurement In Different Reverberant Conditions, International Scientific Conference UNITECH, pp. II 173-178, Gabrovo, 2016.
 
h. 68 Zoran Veličković, Marko Veličković,  Zoran Milivojević, Improved Gray-Scale Watermark Encryption Based On Chaotic Maps, International Scientific Conference UNITECH, pp. II 173-178, Gabrovo, 2016.
 
h. 69 Zoran Milivojević, Nataša Savić, Zoran Veličković, Darko Brodić,  Estimating Optimal Value Of Parameter 1p Keys Kernel By DSC Algorithm, International Scientific Conference UNITECH, pp. II 173-178, Gabrovo, 2006.
 
h. 69 Zoran Veličković, Zoran Milivojevic and Marko Veličković, The Watermark Applications in Multimodal Biometric Identification, 8th International Conference on Information Society and Technology – ICIST 2018, Sesion: Software development, Kopaonik, Serbia, 2018.
 
h. 69 D. Brodić, A. Amelio, Z.N. Milivojević, Classification and Differentiation between Ijekavian and Ikavian Pronunciation, 41st international convention on information and communication technology, electronics and microelectronics - MIPRO, Sesion: Intelligent Systems, May 21 - 25, 2018, Opatija, Croatia,
 
h. 69 Dragan Martović, Zoran Veličković, Zoran Milivojević, Marko Veličković, Performance of VoIP Services with Integrated Analog Peripherals, LIII International Scientific Conference on Information Communication and Energy Systems and Technologies – ICEST 2018, Section: Telecommunication Systems and Technology, Computer Systems and Internet Technologies, and Informatics and Computer Science, Sozopol, Bulgaria, 2018.
 
h. 69 Violeta Stojanovic, Zoran Milivojevic, Momir Prascevic, The Prediction of Acoustic Parameters of the Occupied Concert Hall, LIII International Scientific Conference on Information Communication and Energy Systems and Technologies – ICEST 2018, Section: Signal Processing and Engineering Education, Sozopol, Bulgaria, 2018.
 
h. 69 Bojan Prlincevic, Zoran Milivojevic and Stefan Panic, Performance of the VWM algorithm in presence of impulse noise, LIII International Scientific Conference on Information Communication and Energy Systems and Technologies – ICEST 2018, Section: Signal Processing and Engineering Education, Sozopol, Bulgaria, 2018.
 
h. 69 Zoran Milivojević, Dijana Kostić and Zoran Veličković, The optimization of the STOI algorithm parameters in presence of the WGN, LIII International Scientific Conference on Information Communication and Energy Systems and Technologies – ICEST 2018, Section: Signal Processing and Engineering Education, Sozopol, Bulgaria, 2018.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan u celini (M63):

 

 

i. 1

 

Z. Milivojević, "Realizacija hardvera Home Bus Sistem-a", ETRAN, Elektronika, Sveska II, str. 319-325, Kopaonik, 1992.
 

i. 2

 

Z. Milivojević, "Realizacija hardvera HBS-TV interfejsa", ETRAN, Računarska tehnika i informatika, Sveska VIII, str. 423-428, Beograd, 1993.
 

i. 3

 

Z. Milivojević, Z. Stevanović, D. Stojanović, "TV prijemnik u HBS okruženju", ETRAN, Elektronika, Sveska II, str. 99-104, Beograd, 1993.
 

i. 4

 

Z. Milivojević, "Kućni informacioni sistem", TELSIKS, Kablovska televizija, Niš, 1993.
 

i. 5

 

Z. Milivojević, "Protokol rada HBS GIF interfejsa", ETRAN, Telekomunikacije, Sveska II, str. 51-52, Niš, 1994.
 

i. 6

 

Z. Milivojević, "Sprežna mreža HBS-TV interfejsa", ETRAN, Elektronika, Sveska I, str. 37-38, Niš, 1994.
 

i. 7

 

Z. Milivojević, "Mikroprocesorski sistem za testiranje Touch panela", ETRAN, Elektronika, Sveska I, str. 52-55, Zlatibor, 1995.
 

i. 8

 

V. Stanojević, Z. Milivojević, "Programska podrška Daisy Chain informacionoj mreži", ETRAN, Računarska tehnika i informatika, Sveska III, str. 50-53, Zlatibor, 1995.
 

i. 9

 

D. Stojanović, Z. Milivojević, "Daisy Chain informaciona mreža u kontroli proizvodnje TV prijemnika", ETRAN, Računarska tehnika i informatika, Sveska III, str. 46-49, Zlatibor, 1995.
 

i. 10

 

Z. Stevanović, Z. Milivojević, "Stepen za horizontalnu sinhronizaciju VGA/SVGA monitora - jedno rešenje", TELSIKS, Televizijska tehnika, str. 601-604, Niš, 1995.
 

i. 11

 

Z. Milivojević, "Home Bus Sistem u uslovima kolizije", TELFOR, Televizijska tehnika i video sistemi, str. 685-688, Beograd, 1995.
 

i. 12

 

Z., Stevanović, Z., Milivojević, "Interaktivni Touch VGA monitor", Informacione tehnologije, str. 82-85, Žabljkak, 1996.
 

i. 13

 

Z. Milivojević, Z. Stevanović, "Softverska podrška HBS-TV interfejsu", Informacione Tehnologije, str. 301-304, Žabljak, 1996.
 

i. 14

 

Z. Milivojević, Z. Stevanović, V.Stanojević, "Komandni modul TVGA monitora - hardversko rešenje", ETRAN, Elektronika, Sveska I, str. 91-94, Budva, 1996.
 

i. 15

 

Z. Milivojević, V. Pavlović, "Digitalna obrada realnih Touch signala", ETRAN, Električna kola i sistemi i procesiranje signala, Sveska I, str. 311-314, Budva, 1996.
 

i. 16

 

V. Stanojević, Z. Milivojević, Z. Stevanović, "Softverska podrška TVGA monitoru", TELFOR, Televizija i video sistemi, str. 531-534, Beograd, 1996.
 

i. 17

 

Z. Milivojević, V. Pavlović, "Kriterijumi i pravila za procesiranje Touch signala", TELFOR, Televizija i video sistemi, str. 535-538, Beograd, 1996.
 

i. 18

 

Z. Stevanović, Z. Milivojević, "Interaktivni Touch VGA monitor", TELFOR, Televizija i video sistemi, str. 539-542, Beograd, 1996.
 

i. 19

 

Z. Milivojević, V. Pavlović, "Interfejsi za detekciju dodira kod Touch terminala-monitora", Informacione Tehnologije, str. 309-312, Žabljak, 1997.
 

i. 20

 

Z. Milivojević, V. Pavlović, "Touch interfejsi za detekciju intenziteta dodira", YU INFO, Primene računara, str. 830-833, Brezovica, 1997.
 

i. 21

 

Z. Milivojević, V. Pavlović, "Procesiranje Touch signala, primenom prozorskih funkcija", ETRAN, Električna kola i sistemi i procesiranje signala, Zlatibor, 1997.
 

i. 22

 

V. Pavlović, Z. Milivojević, M. Stefanović, "Procesor Touch signala - simulacioni model", SYM-OP-IS, str. 619-622, Kotor, 1997.
 

i. 23

 

V. Pavlović, Z. Milivojević, "Procesiranje Touch signala korišćenjem Rice-ovog prozora", TELFOR, Obrada signala, str. 377-380, Beograd, 1997.
 

i. 24

 

Z. Milivojević, V. Pavlović, "Efekat paralakse kod optičkih infrared Touch interfejsa", Informacione Tehnologije, str. 290-293, Žabljak, 1998.
 

i. 25

 

V. Pavlović, Z. Milivojević, "Simulacioni model Touch procesora sa Rice-ovim prozorom", Informacione Tehnologije, str. 286-289, Žabljak, 1998.
 

i. 26

 

Z. Milivojević, V. Pavlović, "Procesiranje Touch signala primenom dinamičkog praga odlučivanja", Informacione Tehnologije, str. 294-297, Žabljak, 1998.
 

i. 27

 

Z. Milivojević, V. Pavlović, "Procesiranje Touch signala - analiza u frekventnom domenu", INFO, Primena računara, str. 919-924, Kopaonik, 1998.
 

i. 28

 

V. Pavlović, Z. Milivojević, "Komparativna analiza nekih asimetričnih prozorskih funkcija", INFO, Primena računara, str. 802-807, Kopaonik, 1998.
 

i. 29

 

Z. Milivojević, V. Pavlović, "Procesiranje Touch signala u frekventnom domenu primenom dinamičkog praga odlučivanja", ETRAN, Električna kola i sistemi i procesiranje signala, Vrnjačka Banja, 1998.
 

i. 30

 

V. Pavlović, Z. Milivojević, "Digitalno procesiranje Touch signala primenom asimetrične prozorske funkcije i dinamičkog praga", ETRAN, Električna kola i sistemi i procesiranje signala, Vrnjačka Banja, 1998.
 

i. 31

 

Z. Milivojević, V. Pavlović, "Procesor Touch signala sa dinamičkim pragom odlučivanja - simulacioni model", SYMOPIS, sekcija za simulacije, str. 631-634, Herceg Novi, 1998.
 

i. 32

 

V. Pavlović, Z. Milivojević, "Processing of Touch signal by modified method of the kinematic moment", TELFOR, Sekcija: Obrada signala, str. 415-419, Beograd, 1998.
 

i. 33

 

Z. Milivojević, V. Pavlović, "Simulacija real time režima digitalnog procesora Touch signala primenom računara", YU INFO, 1999.
 

i. 34

 

Z. Milivojević, V. Pavlović, "Analiza nekih klasičnih prozorskih funkcija kod procesiranja Touch signala algoritmom sa modifikovanim kinematskim momentom", Informacione Tehnologije, Žabljak, 1999.
 

i. 35

 

Z. Milivojević, "Simulacioni model generatora video signala", SYMOPIS, sekcija za simulacije, Beograd, 1999.
 

i. 36

 

Z. Milivojević, V. Pavlović, "Procesiranje Touch signala metodom predikcije", TELFOR, Sekcija: Obrada signala, str. 349-352, Beograd, 1999.
 

i. 37

 

M. Mirković, Z. Milivojević, M. Stefanović, "Performanse sistema za detekciju Touch signala", Informacione Tehnologije, Sekcija: Informacione tehnologije u upravljanju, Žabljak, 2000.
 

i. 38

 

Z. Milivojević, M. Mirković, M. Stefanović, "Detekcija Touch signala u prisustvu belog Gauss-ovog šuma i interference", YU INFO, Kopaonik, 2000.
 

i. 39

 

Z. Milivojević, "Diskretne transformacije u procesiranju Touch signala - komparativna analiza", ETRAN, Sekcija: Električna kola i sistemi i procesiranje signala, Soko Banja, 2000.
 

i. 40

 

Z. Milivojević, M. Mirković, "Fisher-ova prozorska funkcija u procesiranju Touch signala", Informacione Tehnologije, Sekcija: Informacione tehnologije u upravljanju, Žabljak, 2001.
 

i. 41

 

Z. Milivojević, V. Dinić, "Touch interfejsi za detekciju lokacije i intenziteta dodira", INFOTEH-JAHORINA, Sekcija: Primjena informatike u sistemima upravljanja, Jahorina, Bosna i Hercegovina, 2001.
 

i. 42

 

Z. Milivojević, M. Mirković, M. Stefanović, "Detekcija Touch signala u prisustvu obojenog Gauss-ovog šuma", INFOTEH-JAHORINA, Sekcija: Primjena informatike u sistemima upravljanja, Jahorina, Bosna i Hercegovina, 2001.
 

i. 43

 

Z. Milivojević, "Procesor Touch signala sa implementiranim EKM algoritmom", TELFOR, Sekcija: Obrada signala, Beograd, 2001.
 

i. 44

 

Z. Milivojević, M. Stefanović, M. Mirković, "Optimalni prijemnik za detekciju touch signala sa promenljivom amplitudom aktivne komponente", Zbornik Više tehničke škole, str. 258-266, Niš, 2002.
 

i. 45

 

Z. Milivojević, "Predikcioni algoritam sa implementiranim asimetričnim prozorskim funkcijama - komparativna analiza", Zbornik Više tehničke škole, str. 292-311, Niš, 2002.
 

i. 46

 

Z. Milivojević, M. Mirković, M. Stefanović, "PAL koder - simulacioni model", SYM-OP-IS, Sekcija: Simulacija, XIII-9¸XIII-12, Tara, 2002.
 

i. 47

 

Z. Milivojević, M. Mirković, "Detekcija Touch signala u prisustvu obojenog Gauss-ovog šuma pri promenljivom nivou osvetljenosti ambijenta", TELFOR 2002, Sekcija: Računarske komunikacije, str. 426-430, Beograd, 2002.
 

i. 48

 

Z. Milivojević, M. Mirković, S. Milivojević, "Detekcija Touch signala u prisustvu belog Gauss-ovog šuma i promenljivom nivou osvetljenosti ambijenta sa Gauss-ovom raspodelom", Informacione tehnologije, Sekcija: Informacione tehnologije u upravljanju, Žabljak, 2003.
 

i. 49

 

B. Milošević, Z. Milivojević, M. Milićević, Decision feedback equalizer (DFE) kao metod za visokobrzinske PLC sisteme, INFOTEH, Sekcija: Informacione tehnologije, Jahorina, Bosna i Hercegovina, 2003.
 

i. 50

 

B. Milošević, Z. Milivojević, M. Milićević, "Performanse kaskadne vese FSK-ASK složenog telekomunikacionog sistema", INFOTEH, Sekcija: Informacione tehnologije, Jahorina, Bosna i Hercegovina, 2003.
 

i. 51

 

B. Milošević, Z. Milivojević, "QFDM modulacija kao metod za PLC sisteme sa aspekta transmisionog modela i sinhronizacije", TELFOR '03, sekcija: Sistemi prenosa signala, Beograd, 2003.
 

i. 52

 

Z. Milivojević, M. Mirković, B. Milošević, "PAL koder - simulacioni model", TELFOR '03, sekcija: Multimedija i video, Beograd, 2003.
 

i. 53

 

B. Milošević, Z. Milivojević, H. Mihajlović, "Nano tehnologija - nano budućnost i mikro prošlost", Informacione tehnologije, Sekcija: Informacione tehnologije u obrazovanju, Žabljak, 2004.
 

i. 54

 

Z. Milivojević, M. Mirković, B. Milošević, S. Milivojević, "Generator televizijskog signala - laboratorijski model", Informacione tehnologije, Sekcija: Informacione tehnologije u obrazovanju, Žabljak, 2004.
 

i. 55

 

M. Mirković, Z. Milivojević, P. Rajković, "Performanse sistema sa implementiranim PCC algoritmom za procenu fundamentalne frekvencije", TELFOR'04, Sekcija: Obrada signala, Beograd, 2004.
 

i. 56

 

Z. Milivojević, M. Mirković, B., Milošević, S. Milivojević, "Koherentni near-end speech detektor", YUINFO’05, Sekcija: Računarske mreže i telekomunikacije, CD zbornik, Rad br. 168, Kopaonik, 2005.
 

i. 57

 

B. Milošević, Z. Milivojević, "Ugljenične nano-tube - struktura, osobine i nanoelektronski uređaji", YUINFO’05, Sekcija: Računarski hardver, CD zbornik, Rad br. 167, Kopaonik, 2005.
 

i. 58

 

Z. Milivojević, M. Mirković, B. Milošević, S. Milivojević, "Analiza konvergencije algoritma koherencije kod Near-end detektora", INFOTEH’05, Sekcija: Informaciono komunikacioni sistemi i tehnologije, Rad br. B-I-4, Jahorina, 2005.
 

i. 59

 

B. Milošević, Z. Milivojević, "Nanokompjuteri - nova generacija superračunara", INFOTEH’05, Sekcija: Informaciono komunikacioni sistemi i tehnologije, Rad br. B-II-11, Jahorina, 2005.
 

i. 60

 

Z. Milivojević, M. Mirković, P. Rajković, B. Milošević, "Reprezentovanje govornog signala algoritmom sa signature funkcijama", ETRAN, Sekcija: Električna kola i sistemi i procesiranje signala, Sednica: Algoritmi i modelovanje, Rad EK 3.5, str. 163-166, Budva, 2005.
 

i. 61

 

Z., Milivojević, M., Mirković, S. Milivojević, "Procena fundamentalne frekvencije primenom parametarske kubne konvolucije sa Greville-ovim jezgrom", TELFOR'05, Sekcija: Obrada signala, No. 5.6, Beograd, 2005.
 

i. 62

 

Z. Milivojević, P. Rajković, S. Milivojević, "Performanse VRS diferencijatora", INFOTEH’06, Sekcija: Informacione tehnologije u drugim oblastima od šireg interesa, Rad br. E-IV-5, Jahorina, 2006.
 

i. 63

 

S. Milivojević, Z. Milivojević, "Performanse algoritma za identifikaciju diskretnih sistema", TELFOR'06, Sekcija: Obrada signala, No. 5.6, str. 349-352, Beograd, 2006.
http://www.telfor.rs/telfor2006/program.htm

i. 64

 

Z. Milivojević, P. Rajković, M. Mirković, "Eksponencijalni sinusoidalni audio model", Zbornik Više tehničke škole, Niš, 2007.
 

i. 65

 

Z. Milivojević, M. Mirković, "Rekonstrukcija neuniformno semplovanog signala polinomialnim filtriranjem", Zbornik Više tehničke škole, Niš, 2007.
 

i. 66

 

S. Milivojević, Z. Milivojević, "Analiza VRS algoritma predikcije kod low-power sistema", Zbornik Više tehničke škole, Niš, 2007.
 

i. 67

 

Z. Milivojević, M. Mirković, S. Milivojević, "Procena fundamentalne frekvencije govornog signala modeliranog potpisnim sekvencama", ETRAN, Sekcija: Električna kola i sistemi i procesiranje signala, Herceg Novi, 2007.
 

i. 68

 

Z. Veličković, Z. Milivojević, "Performanse MFCC algoritma", Sekcija: Informacione tehnologije u drugim oblastima od šireg interesa, INFOTEH, Jahorina, 2008.
 

i. 69

 

Z. Veličković, Z. Milivojević, D. Aleksić, "Rekonstrukcija govora iz MFCC-a u prisustvu Babble šuma", TELFOR'08, Sekcija: Multimedija i video, No. 8.28, str. 695-698, Beograd, 2008.
 

i. 70

 

Z. Milivojević, D. Balanesković, "DFF-FBC algoritam za popravku kvaliteta govornog signala", TELFOR'08, Sekcija: Multimedija i video, No. 8.29, str. 699-702, Beograd, 2008.
 

i. 71

 

Z. Milivojević, Z. Veličković, N. Savić, "Performanse adaptivnog frakcionog FIR diferencijatora", Sekcija:Računarske mreže i telekomunikacije. YU INO 09, Kopaonik, 2009.
 

i. 72

 

Z. Veličković, Z. Milivojević, "MOS test baziran na internetu", Sekcija:Primenjena informatika. YU INO 09, Kopaonik, 2009.
 

i. 73

 

Z. Veličković, Z. Milivojević, "Performanse MEL fitarskih banaka kod rekonstrukcije govora", Informacione Tehnologije, Žabljak, Crna Gora, 2009.
 

i. 74

 

Z. Stevanović, Z. Milivojević, "Performanse SODA algoritma kod primene slike sa vodenim žigom", Informacione Tehnologije, Žabljak, Crna Gora, 2009.
 

i. 75

 

Z. Milivojević, Z. Veličković, "Adaptivni frakcioni FIR diferencijator", Informacione Tehnologije, Žabljak, Crna Gora, 2009.
 

i. 76

 

Z. Milivojević, S. Milivojević, "Procena fundamentalne frekvencije govornog signala komprimovanog MP3 algoritmom", Informacione Tehnologije, Žabljak, Crna Gora, 2009.
 

i. 77

 

Z. Milivojević, Z. Veličković, "Procena fundamentalne frekvencije PCC interpolacijom kod govornog signala modeliranog SYMPES metodom", INFOTEH, Sekcija: Informaciono komunikacioni sistemi i tehnologije, B-III-7, Jahorina, 2009.
 

i. 78

 

Z. Milivojević, Z. Veličković, "Uticaj realnih smetnji na rekonstrukciju govora", INFOTEH, Sekcija: Informaciono komunikacioni sistemi i tehnologije, B-III-10, Jahorina, 2009.
 

i. 79

 

Z. Stevanović, Z. Milivojević, "Performanse modifikovanog PAV algoritma kod primene slike sa vodenim žigom", INFOTEH, Sekcija: Informacione tehnologije u drugim oblastima od šireg interesa, E-IV-3, Jahorina, 2009.
 

i. 80

 

Z. Stevanović, Z. Milivojević, "Otpornost digitalnog vodenog žiga u slici izloženoj dejstvu impulsnog šuma", ETRAN, Sekcija: Električna kola i sistemi i procesiranje signala, EK2 Digitalna obrada slike, Vrnjačka banja, 2009.
 

i. 81

 

Z. Veličković, Z. Milivojević, "Popravka kvaliteta govornog signala sa superponiranim belim Gausovim šumom SS algoritmom kod DSR sistema", ETRAN, Sekcija: Telekomunikacije, Vrnjačka banja, 2009.
 

i. 82

 

D. Brodić, Z. Milivojević, "Reference Text Line And Skew Rate Identification Using Gaussian Window", 36th Symposium on Operational Research, SYM-OP-IS'09, Mathematical Institute SANU, Ivanjica, Serbia, 2009.
 

i. 83

 

Z. Milivojević, D. Brodić, "Procena fundamentalne frekvencije govornog signala komprimovanog G.723.1 algoritmom", TELFOR'09, Sekcija: Multimedije, MM 9.48, Beograd, 2009.
 

i. 84

 

Z. Stevanović, Z. Milivojević, "Algoritam za utiskivanje binarnog vodenog žiga zasnovan na SVD transformaciji", TELFOR'09, Sekcija: Obrada signala, OS 5.29, Beograd, 2009.
 

i. 85

 

M. Milivojević, Z. Milivojević, "Disonantni F# interval govornog signala kao indikator hipoksije", IT 2010, Žabljak, Crna Gora, 2010.
 

i. 86

 

Z. Milivojević, N. Savić, "Procena fundamentalne frekvencije govornog signala komprimovanog G.723.1 algoritmom PCC interpolacijom", IT 2010, Žabljak, Crna Gora, 2010.
 

i. 87

 

Z. Milivojević, M. Milivojević, "Disonantni intervali i hipoksija", INFOTEH 10, Sekcija: Informacione tehnologije u drugim oblastima od šireg interesa, rad E.II.7, Jahorina, 2010.
 

i. 88

 

Z. Milivojević, M. Milivojević, "Disonantni C# interval kao indikator hipoksije", ETRAN, Sekcija: Električna kola i sistemi i procesiranje signala, Donji Milanovac, 2010.
 

i. 89

 

Z. Milivojević, D. Brodić, M. Milivojević, "Efikasnost subspace algoritma kod klasifikacije izolovano izgovorenih reči na srpskom jeziku", Telfor 10, Sekcija: Obrada signala, Beograd, 2010.
 

i. 90

 

S. Kitanović, Z. Milivojević, Z. Stevanović, „Uticaj rotacije na otpornost digitalnog vodenog žiga u slici zasnovanog na SVD transformaciji“, Informacione Tehnologije 2011, Žabljak, Crna Gora, 2011.
 

i. 91

 

G. Antic, Z. Milivojević, Z. Stevanović, “Određivanje optimalnih parametara SODA algoritma”, Informacione Tehnologije 2011, Žabljak, Crna Gora, 2011.
 

i. 92

 

S. Kitanović, Z. Milivojević , Z. Stevanović, „Uticaj rotacije na otpornost digitalnog vodenog žiga u slici sa impulsnim šumom zasnovanog na SVD transformaciji“, INFOTEH ’11, Jahorina, 2011.
 

i. 93

 

Z. Stevanović, Z. Milivojević, „Robusni digitalni vodeni žig u slici zasnovan na SVD transformaciji“, ETRAN, Banja Vrućica, Republika Srpska, BiH, 2011.
 

i. 94

 

Z. Milivojević, V. Stojanović, M. Milivojević, „Performanse TSE algoritma u funkciji procene fundamentalne frekvencije“, ETRAN, Banja Vrućica, Republika Srpska, BiH, 2011.
 

i. 95

 

Z. Milivojević, V.Stojanović, ANC sistem za smanjenje buke ventilatora PC računara, Zbornik Visoke tehničke škole, str. 1-4, Niš, 2011.
 

i. 96

 

Z. Milivojević, R. Tubić, "Geopatogene zone i fundamentalna frekvencija govora", Informacione tehnologije, Zabljak, Crna Gora, 2012.
http://www.it.ac.me/

i. 97

 

Z. Milivojević, D. Balanesković, "Algoritam za procenu vremenskih fluktuacija parametara vibrata", Informacione tehnologije, Zabljak, Crna Gora, 2012.
http://www.it.ac.me/

i. 98

 

Z. Stevanović, Z. Milivojević, "Efikasnost nesimetričnog medijan filtra u otklanjanju impulsnih smetnji kod slika sa vodenim žigom", Informacione tehnologije, Zabljak, Crna Gora, 2012.
http://www.it.ac.me/

i. 99

 

A. Milivojević, Z. Milivojević, "Pokretna platforma upravljana mikrokontrolerom", Informacione tehnologije, Zabljak, Crna Gora, 2012.
http://www.it.ac.me/

i. 100

 

Z. Milivojević, D. Balanesković, "Algoritam za objektivnu analizu parametara vibrata", Informacione tehnologije, Infoteh, Jahorina, 2012.
http://www.infoteh.rs.ba/

i. 101

 

A. Živković, S. Stošović, Z. Milivojević, "Časovnik sa niksi cevima", IEEESTEC – 5th International Students' Projects Conference, Elektronski fakultet Niš, 2012.
http://ieee.elfak.ni.ac.rs/

i. 102

 

Milivojević, N. Sekulović, D. Brodić, "Performanse modela audio klik impulsa", Zbornik Visoke tehničke škole Niš, str.5-8, 2012.
http://www.vtsnis.edu.rs/

i. 103

 

V. Bogosavljević, Z. Milivojević, "CIS kohlearni implanti", Informacione Tehnologije, str. 93-96, Žabljak, Crna Gora, 2013.
http://www.it.ac.me/zbornik.php

i. 104

 

Z. Milivojević, D. Brodić,  "Inharmoničnost bas sekcije Fender Stratocaster električne gitare", Informacione Tehnologije, str. 89-21, Žabljak, Crna Gora, 2013
http://www.it.ac.me/zbornik.php

i. 105

 

Z. Milivojević, D. Brodić, D. Blagojević, "Inharmoničnost bas žice Fender Stratocaster gitare u E2-E3 oktavi", YU INFO, Sekcija Primena računara, str. 194-197, Kopaonik, 2013
http://www.yuinfo.org/zbornici/2013/html/pdf/720.pdf

i. 106

 

M. Rajković, D. Milosavljević, Z. Milivojević, "Inharmoničnost bas sekcije August Forster pijanina", INFOTEH’13, Sekcija Računarski sistemi i softver – informacioni sistemi, str. 980-986, Jahorina, 2013.
http://www.infoteh.rs.ba/?strana=rad_objavljeni

i. 107

 

A. Stevanović, Z. Milivojević, D. Brodić, "Performanse gravitacionog algoritma za detekciju ivica u slici", INFOTEH’13, Sekcija: Komunikacioni sistemi i tehnologije, str. 933-938, Jahorina, 2013.
http://www.infoteh.rs.ba/?strana=rad_objavljeni

i. 108

 

V. Stojanović, Z. Milivojević, "Efikasnost redukcije buke ventilatora pomoća ANC sistema", INFOTEH’13, Sekcija: Računarski sistemi i softver, str. 966-970, Jahorina, 2013.
http://www.infoteh.rs.ba/?strana=rad_objavljeni
i. 109 Z. Milivojević, D. Brodić, "Procena nivoa belog Gausovog šuma u slici primenom SVD", VTS, Niš, Zbornik radova, str. 9-12, 2013.
http://www.vtsnis.edu.rs/
i. 110 V. Stojanović, Z. Milivojević, "Akustički impulsni odziv u analizi akustike prostorije", VTS, Niš, Zbornik radova, str. 1-4,  2013.
http://www.vtsnis.edu.rs/
i. 111 S. Stojanović, D. Tošić, Z. Milivojević, "Sun tracker sistem baziran na mikrokontroleru", Informacione tehnologije, str. 170-173, Žabljak, Crna Gora, 2014.
http://www.it.ac.me/index.php
i. 112 Z. Milivojević, Z. Veličković, D. Balanesković, "Procena inharmoničnosti kopije Antonius Stradivarius violine", Informacione tehnologije, Žabljak, Crna Gora, str. 201-204, 2014.
http://www.it.ac.me/index.php
i. 113 B. Prlinčević, Z. Milivojević, D. Brodić,"Efikasnost MDB aloritma kod filtriranja slika sa vodenim žigom", Informacione tehnologije, Žabljak, Crna Gora, str. 244-247, 2014.
http://www.it.ac.me/index.php
i. 114 N. Savić, Z. Milivojević, D. Brodić, "Anallza efikasnosti kvadratnih konvolucionih jezgara kod procene frekvencije signala", Informacione tehnologije, str. 56-59, Žabljak, Crna Gora, 2014.
http://www.it.ac.me/index.php
i. 115 Z. Veličković, Z. Milivojević, "Podrška razvoju multiplatformske WEB aplikacije u ASP .NET MVC 4", YU INFO, str. 447-452, Kopaonik,  2014.
http://yuinfo.org/zbornik_2014_WEB%20verzija.pdf
i. 116 Z. Milivojević, M. Rajković, D. Milosavljević, "Algoritam za procenu inharmoničnosti trozvuka", Infoteh, str. 451-456, Jahorina, 2014.
http://www.infoteh.rs.ba/?strana=rad_objavljeni
i. 117 V. Stojanović, Z. Milivojević, "Ocena akustičke podobnosti prostorije za sastanke", Zbornik VTŠ, str. 17-20, Niš, 2014.
http://www.vtsnis.edu.rs/
i. 118 M. Mladenović, Z. Milivojević, "Digitalni vodeni žig u funkciji pravne zaštite svojine", Zbornik VTŠ, str. 67-70, Niš, 2014
http://www.vtsnis.edu.rs/
i. 119 N. Savić, Z. Milivojević, Vidoje Moračanin, Analiza efikasnosti Polya racionalnog parametarskog interpolacionog jezgara kod procene fundamentalne frekvencije, Informacione Tehnologije IT’15, Žabljak, 2015.
http://www.it.ac.me/
i. 120 Z. Veličković, Z. Milivojević, M. Jevtović,Primena iterativnog algoritma za popravku kvaliteta ekstrahovanog vodenog žiga iz videa strimovanog u bežičnom okruženju, Informacione Tehnologije IT’15, Žabljak, 2015.
http://www.it.ac.me/
i. 121 Z. Milivojević, Z. Veličković, Bojan Prlinčević, Inharmoničnost kontra oktave Steinway B klavira, Informacione Tehnologije IT’15, Žabljak, 2015.
http://www.it.ac.me/
i. 122 N. Savić, Z. Milivojević, D. Blagojević, Procena fundamentalne frekvencije pomoću kvazi-racionalnog Polya interpolacionog jezgra, YU INFO, Sekcija: Računarske primene, zaštita i sigurnost podataka, Kopaonik, 2015.
http://www.yuinfo.org/
i. 123 Zoran Milivojević, Natasa Savić, Darko Brodić, Primena Polya parametarskog konvolucionog jezgra kod procene fundamentalne frekvencije u spektralnom domenu, Komunikacioni sistemi i tehnologije, INFOTEH Jahorina, 2015.
http://www.infoteh.rs.ba/
i. 124 Bojan Prlinčević, Zoran Milivojević, Petar Spalević, Darko Brodić, Performanse SD algoritma za insertovanje vodenog žiga u slici baziranog na Schur dekompoziciji, Komunikacioni sistemi i tehnologije, INFOTEH Jahorina, 2015.
http://www.infoteh.rs.ba/
i. 125 Miloš Ilić, Siniša Ilić,  Mladen Veinović, Zoran Milivojević, Bojan Prlincević, Data mining techniques for student timetable optimization, Računarski sistemi i softver, INFOTEH Jahorina, 2015.
http://www.infoteh.rs.ba/
i. 126 Zoran Milivojević, Zoran Veličković, Darko Brodić, Komparativna analiza preciznosti procene fundamentalne frekvencije interpolacionim jezgrima trećeg i petog reda, INFOFEST, str. 208-212, Budva-Miločer, Crna Gora, 2015.
http://www.infofest.com/
i. 127 Zoran Veličković, Zoran Milivojević, Dejan Blagojević, Milojko Jevtović,  Popravka kvaliteta ekstrahovanog vodenog žiga zasnovanog na haosu iz video strima, INFOFEST, str. 237-246, Budva-Miločer, Crna Gora, 2015.
http://www.infofest.com/
i. 128 Nataša Savić, Zoran Milivojević, Analiza efikasnosti parametarskih interpolacionih konvolucionih jezgra kod procene fundamentalne frekvencije signala, VTŠ Niš, Zbornik radova, str. 16-19, 2015.
http://www.vtsnis.edu.rs/naucno_istrazivacki_rad/zbornik_vtsnis/zbornik_2015/05_Zbornik_2015_N_Savic_Z_Milivojevic.pdf
i. 129 Violeta Stojanović, Zoran Milivojević, Komparativna analiza vremena reverberacije i akustičkih parametara za govor pomoću softverskih paketa EASERA i ARTA, VTŠ Niš, Zbornik radova, str. 28-31, 2015.

http://www.vtsnis.edu.rs/naucno_istrazivacki_rad/zbornik_vtsnis/zbornik_2015/05_Zbornik_2015_N_Savic_Z_Milivojevic.pdf

 

i. 130 Zoran Milivojević, Dejan Blagojević, Ivana Milošević, Darko Brodić, Inharmonicnost velike oktave steinway B klavira, YU INFO, Kopaonik, 2016.
 
i. 131 Zoran Milivojević, Nataša Savić, Zoran Veličković, Optimizacija parametra Kejsovog interpolacionog jezgra u spektralnom domenu, YU INFO, Kopaonik, 2016.
 
i. 132 Zoran Veličković, Miloš Ćirić, Zoran Milivojević, Nataša Savić, Brzina učitavanja Web aplikacije razvijene u Zend MVC Frameworku, YU INFO, Kopaonik, 2016.
 
i. 133 Zoran Milivojević, Dejan Blagojevic, Marina Milivojević, Perceptualna efikasnost displeja mobilnih telefona SONY XPERIA, Informacione tehnologije, Crna Gora, Žabljak, 2016.
 
i. 134 Violeta Stojanović, Dijana Kostić, Zoran Milivojević, Zoran Veličković, Ocena subjektivne razumljivosti CVC logatoma u ambijentu pravoslavne crkve, Informacione tehnologije, Crna Gora, Žabljak, 2016.
 
i. 135 Nataša Savić, Zoran Milivojević, Dejan Blagojević, Optimizacija parametra Greville-ovog interpolacionog jezgra u spektralnom domenu, Informacione tehnologije, Crna Gora, Žabljak, 2016.
 
i. 136 Zoran Veličković, Zoran Milivojević, Milojko Jevtović, Uticaj predikcionih struktura H.264 kodera na kvalitet ekstrahovanog vodenog žiga iz haos domena, Informacione tehnologije, Crna Gora, Žabljak, 2016.
 
i. 137 Zoran Veličković, Zoran Milivojević, Milojko Jevtović, Zaštita video sadržaja vodenim žigom kriptovanim multistage Arnoldovom transformacijom, INFOTEH 2016, Sekcija: Komunikacioni sistemi i tehnologije, Jahorina 2016.
 
i. 138 Zoran Milivojević, Nataša Savić, Darko Brodić, Predrag Rajković, Optimizacija parametara Kejsovog dvoparametarskog konvolucionog jezgra u spektralnom domenu, INFOTEH 2016, Sekcija: Komunikacioni sistemi i tehnologije, Jahorina 2016.
 
i. 139 Zoran Milivojević, Violeta Stojanovič, Zoran Veličković, Dijana Kostić, Procena subjektivne razumljivosti govora u ambijentu pravoslavne crkve u prisustvu Babble šuma, INFOTEH 2016, Sekcija: Komunikacioni sistemi i tehnologije, Jahorina 2016.
 
i. 140 Z. Veličković,  D. Blagojević, Z. Milivojević, M. Veličković, Poboljšanje bezbednosti skremblovanog vodenog žiga u haos domenu, INFO FEST – ICT Pulse, str. 174-182, Budva, Crna Gora, 2016. (M63)
http://www.infofest.com/odabrani-radovi/
i. 141 N. Savić, Z. Milivojević, D. Blagojević, D. Brodić, Nagib spektralne karakteristike kao kriterijum optimalnosti 1P Kejsovog jezgra, INFO FEST – ICT Pulse, str. 164-173, Budva, Crna Gora, 2016. (M63)
http://www.infofest.com/odabrani-radovi/
i. 142 Z. Milivojević, V. Stojanović, D. Kostić, Procena subjektivne razumljivosti govora u pravoslavnoj crkvi na osnovu komparativne analize razumljivosti ploziva i frikativa sa međunarodnim standardom IEC 60268-16, Zbornik radova Visoke tehničke škole strukovnih studija u Nišu, str. 17-20, Niš, 2016.
 
i. 143 N. Savić, Z. Milivojević, Optimizacija parametra kvadratnog 1P konvolucionog jezgra minimiziranjem talasavosti spektralne karakteristike, , Zbornik radova Visoke tehničke škole strukovnih studija u Nišu, str. 33-36, Niš, 2016.
 
i. 144 Z. Veličković, Z. Milivojević, M. Veličković, Insertovanje vodenog žiga skremblovanog GMSAT algoritmom u DWT-SVD domenu, Informacione Tehnologije, Zbornik str. 237 – 240, Žabljak, Crna Gora, 2017.
http://www.it.ac.me/zbornik.php
i. 145 Z. Milivojević, D. Kostić, Z. Veličković, D. Brodić, Performance of the Serbian Matrix Sentence Test in presence of the Babble Noise, Informacione Tehnologije, Zbornik str. 221 – 224, Žabljak, Crna Gora, 2017
http://www.it.ac.me/zbornik.php
i. 146 Z. Veličković, Z. Milivojević, M. Veličković, Zaštita video sadržaja skremblovanim vodenim žigom pre publikovanja na intrnetu, Sekcija: Zaštita i sigurnost podataka, YU INFO, Kopaonik, 2017.
http://yuinfo.org/
i. 147 Z. Milivojević, D. Kostić, Darko Brodić, Performanse razumljivosti srpskog MST-a u prisustvu akustičkog Gausovog šuma, INFOTEH ’17, Sekcija: Komunikacioni sistemi i tehnologije, P-2-3, Jahorina, 2017.
http://infoteh.etf.unssa.rs.ba/zbornik/2017/
i. 148 B. Prlinčević, Z. Milivojević, P. Spalević, D. Brodić, Poboljšanje performansi SVDU watermarking algoritma primenom MDB filtra, INFOTEH ’17, Sekcija: Komunikacioni sistemi i tehnologije, P-2-4, Jahorina, 2017.
http://infoteh.etf.unssa.rs.ba/zbornik/2017/
i. 149 V. Stojanović, Z. Milivojević, Z. Veličković, Preciznost procene razumljivosti govora na bazi akustičkog impulsnog odziva, INFOTEH ’17, Sekcija: Komunikacioni sistemi i tehnologije, P-2-5, Jahorina, 2017.
http://infoteh.etf.unssa.rs.ba/zbornik/2017/
i. 149 Dijana Kostić, Zoran Milivojević, Darko Brodić, Uticaj audio šuma tipa reverzni govor na razumljivost, Informacione tehnologije, pp. 28 - 31, Žabljak, Crna Gora, 2018.
http://www.it.ac.me/zbornik.php
i. 149 Zoran Milivojević, Zoran Velicković, Darko Brodić, Optimizacija parametara BL jezgra kod procene fundamentalne frekvencije audio signala, pp. 64 – 67, Informacione tehnologije, Žabljak, Crna Gora, 2018.
http://www.it.ac.me/zbornik.php
i. 149 Zoran Veličković, Zoran Milivojević, Marko Veličković, A secured digital video watermarking in chrominance channel, Informacione tehnologije, pp. 108 – 111, Žabljak, Crna Gora, 2018.
http://www.it.ac.me/zbornik.php
i. 149 Bojan Prlinčević, Zoran Milivojević, Uroš Jakšić, Performanse ST algoritma za filtriranje Gausovog šuma kod slika sa insertovanim vodenim žigom, 17th International Symposium INFOTEH-JAHORINA, Sekcija: Komunikacioni sistemi I tehnologije, P-2-2, 21-23 March 2018.
 
i. 149 Zoran Milivojević, Dijana Kostić, Zoran Veličković, Darko Brodić, Efekat dejstva akustičke smetnje tipa vetar na razumljivost govora, 17th International Symposium INFOTEH-JAHORINA, Sekcija: Komunikacioni sistemi I tehnologije, P-2-3, 21-23 March 2018.
 
i. 149 Zoran Veličković, Zoran Milivojević, Marko Veličković, Video Watermarking using Bit-plane Decomposition in Chaos domain, 17th International Symposium INFOTEH-JAHORINA, Sekcija: Računarski sistemi i softver, RSS-2-2, 21-23 March 2018.
 
i. 149 Zoran Milivojević, Zoran Veličković, Procena inharmoničnosti Bas sekcije Steinwaz B klavira primenom računara, ICT Pulse, INFOFEST PULSE, str. 170 - 178, Budva, Crna Gora, 2018.