Факултет информационих технологија
Алфа БК Универзитет
Реч декана
  • вебсајтови
    факултета

Реч декана

Факултет информационих технологија (ФИТ) Алфа БК универзитета у Београду, на својим акредитованим студијским програмима Информационих технологија (ИТ) основних и дипломских академских (мастер) студија, као и на акредитованом студијском програму докторских студија: Информационо-комуникационих технологија, сагласно потребама привреде и развоја савременог друштва, образује кадрове, може се рећи, за занимања будућности, која су имплицирана достигнућима науке и технологије и условљена прогресивним развојем друштвених односа и нових тенденција у светској привреди.

Високи интерес за дипломираним инжењерима информационих технологија, мастер инжењерима информационих технологија и докторима наука у области информационих система и технологија, не произилази само из потребе (транс)националних ИТ компанија и њиховог растућег економског значаја, него и из потреба свих сегмената савременог електронског друштва (е-друштва): е-бизниса, е-пословања, е-здравства, е-образовања, е-банкарства, е-администрације…

У развојном окружењу глобалних компанија, које своје пословне активности преносе ван граница матичне земље и преко својих страних филијала остварују улоге најзначајнијих носилаца страних директних инвестиција и глобалног раста, развој наше привреде и савременог друштва на овим просторима, условљен је и присуством стручних кадрова у ИТ домену. Дубоке и сложене промене које носи процес глобализације привредних, политичких, друштвених, до спортских и културних односа у савременом свету, указују на неопходност високо образованих младих људи и у области информационих система и технологија.

Матурантима, будућим бруцошима, студентима основних академских студија, студентима дипломских академских (мастер) студија, као и студентима докторских студија, „освојена“ ФИТ диплома Алфа БК универзитета је гаранција испуњења међународних стандарда образовања и високог степена теоријских и апликативних знања савремених информационих система и технологија, лидерских способности и креативности у даљем самосталном и тимском раду и отворених врата ка успешној професионалној и/или академској каријери.

Савремени научни резултати, захтеви примењених и развојних истраживања и поштовање принципа Болоњског процеса у извођењу наставе, од стране квалитетног научног, наставног и стручног кадра, чији је досадашњи научни рад препознатљив и у националним и у међународним оквирима, а рад на стратешким пројектима основних, примењених и развојних истраживања их квалификује на ниво националних и/или међународних експерата, уз постојећи хардвер и значајну инфраструктуру Факултета, гаранција су нашим студентима свих нивоа студија, да су стечена теоријска и апликативна знања сигурно високо интересантна и незаобилазна водећим мултинационалним и националним ИТ компанијама, у савременим условима живота и рада, у новом веку и новом миленијуму.

Драги матуранти, потенцијани студенти Факултета информационих технологија Алфа БК универзитета, драги студенти и будући студенти основних, мастер и докторских студија, драги родитељи и пријатељи, за одговоре на сва ваша питања, која се односе на услове уписа, студирања, преласка са других сродних факултета и сродних високих школа, о валидности дипломе ван границе наше земље, о могућностима запошљавања у националним и међународним компанијама, можете се обратити директно декану Факултета на dekan.fit@alfa.edu.rs.

Јасни и свеобухватни одговори које ћете добити мејлом и/или непосредним разговором са деканом, за највише 48 часова, потврдиће исправност Ваше одлуке да будете студент Факултета будућности, Факултета савремене науке, Факултета савремених и апликативних знања. Добродошли!