Факултет информационих технологија
Алфа БК Универзитет
Докторске студије
 • вебсајтови
  факултета

Докторске студије

Назив студијског програма: Информационо комуникационе технологије

Научна, стручна или уметничка област: Електротехничко и рачунарско инжењерство

Врста студија: Докторске студије

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима: 180

Стручни назив: Доктор наука – електротехника и рачунарство

Дужина студија: 3 године (6 семестра)

Општа сврха акредитованог студијског програма докторских академских студија Информационо - комуникационих технологија  је развој науке, критичког мишљења и образовање кадрова оспособљених да самостално воде оригинална и научно релевантна истраживања у области информационих система  и технологија, развој нових поступака који доприносе општем развоју друштва као и да критички процењују истраживања других. Утемељена је на потреби за кадровима највишег нивоа едукације оспособљених за спровођење оригиналних и научно релевантних истраживања у области информационо - комуникационих система и технологија.

По завршетку акредитованих докторских студија стиче се академски назив Доктор наука – електротехника и рачунарство. Исход процеса учења је знање које студентима омогућава да постану способни за самосталан научно-истраживачки рад у области информационих система и технологија.

Докторске академске студије Информационо – комуникационе технологије, представљају интеграцију обавезних и изборних предмета. Таква структура студијског програма омогућава да студенти, према својим интересовањима, одаберу одговарајуће усмерење, теме за приступни рад за израду докторске дисертације, као и за докторску дисертацију. Докторске студије се остварују кроз обим од 180 ЕСПБ.

Програм докторских студија омогућује студентима да током студија усвоје релевантна знања из области информационо - комуникационих система и технологија, стекну одговарајуће интелектуалне и практичне вештине и потребне компетенције да:

 • самостално постављају и решавају практичне и теоријске проблеме у области информационо - комуникационих система и технологија, организују и остварују развојна и научна истраживања,
 • укључују се у остваривање међународних научних пројеката,
 • реализују развој нових процедура у оквирима савремених информационих система и разумеју, критички вреднују и користе најсавременија научно верификована знања у односној научној области,
 • критички мисле, делују креативно и аутономно,
 • уважавају начела етичког кодекса научне заједнице и добре етичке праксе,
 • професионално комуницирају у презентирању резултата научних истраживања,
 • доприносе развоју науке информационих система и технологија, науке уопште, праксе привредних организација и институција и развоју информационих система и технологија  уопште,
 • научно истраживачке резултате саопштавају и аргументовано заступају на научним

скуповима, објављују у научним публикацијама  и верификују их кроз патенте и нова софтверска решења.

 

Студијски програм је усаглашен са савременим светским научним токовима и стањем информационе струке, а упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама.

Студијски програм Информационо -комуникационе технологије формиран је тако да задовољи све постављене циљеве. Студијски програм  Информационo - комуникационих технологија, конципиран на дати начин, целовит  је и свеобухватан и пружа студентима најновија научна и стручна знања из ове области и прати нова остварења у науци.

ПРЕДМЕТИ

Прва година 

 1. Методологија научно-истраживачког рада - 10
 2. Напредни информациони системи - 10
 3. Теорија преноса података - 10
 4. Изборни предмет 1. - 10
 5. Изборни предмет 2. - 10
 6. Изборни предмет 3. - 10

Укупно: 60

Друга година

 1. Изборни премет 4. - 10
 2. Изборни премет 5. - 10
 3. Изборни премет 6. - 10
 4. Студијско истраживачки рад на изради
  Приступног рада за докторску дисертацију
 5. Израда и одбрана Приступног рада
  за докторску дисертацију - 30

Укупно: 60

 

Трећа година 

 1. Докторска дисертација
  (студијско истраживачки рад)
 2. Докторска дисертација
  (израда и одбрана докторске дисертације) 60

Укупно: 60

Изборни предмети

 • Напредне бежичне рачунарске мреже - 10
 • Моделирање интелигентних бежичних мрежа - 10
 • Безбедност  рачунарских система - 10
 • Принципи дизајнирања интерактивних мултимедијалних система - 10
 • Архитектуре отворених дистрибуираних система - 10
 • Моделирање и објектно орјентисан дизајн са УМЛ - 10
 • Моделирање пословних процеса - 10
 • Заштитно кодовање - 10
 • Сателитски комуникациони системи - 10
 • Дигитална обрада сигнала - 10
 • Дигитална обрада слике - 10
 • Алгоритми мрежног програмирања 10
 • Стохастичка симулација у рачунарским применама - 10
 • Теорија телекомуникационог саобраћаја - 10
 • Модерни радио комуникациони системи - 10
 • Обрада мултимедијалних сигнала - 10
 • Управљачки информациони системи - 10
 • Софтверска подршка у техничко-технолошким наукама - 10
 • Менаџмент квалитетом и информациони системи - 10
 • Теорија информација и изворно кодовање - 10
 • Дигиталне комуникације у каналу са федингом - 10