Факултет информационих технологија
Алфа БК Универзитет
Мастер студије
 • вебсајтови
  факултета

Мастер студије

Назив студијског програма: Информационо комуникационе технологије

Научна, стручна или уметничка област: Електротехничко и рачунарско инжењерство

Врста студија: Мастер академске студије

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима: 60

Стручни назив: Мастер инжењер електротехнике и рачунарства

Дужина студија: 1 година (2 семестра)

Акредитовани мастер студијски програм Информационо комуникационе технологије је усаглашен са образовним системом Републике Србије и са одговарајућим акредитованим европским и међународним програмима. Мастер академске студије Информационо комуникационе технологије трају 1  годину  (2 семестра) и вредноване су са 60 ЕСПБ. Овај програм је намењен студентима који имају завршене четворогодишње академске студије односно студенте који су стекли 240 ЕСПБ.

Студијски програм чине обавезни и изборни предмети. Студент може утицати на структуру студијског програма са изборним предметима (које сам бира), и самим тим, обликовати свој академски профил. Кроз обавезне предмете  Управљање развојем информационих система, Менаџмент технологија и иновација, Алати и методе софтверског инжењерства и Методе истраживања) и Студијски истраживачки рад, обезбеђује се стицање неопходних знања и вештина у овој области, а кроз изборне предмете (Управљање квалитетом и информациони системи, Истраживање података, Пројектовање софтвера и Управљање знањем) обрађују се они садржаји који ближе одговарају интересовањима и способностима студената појединачно.

У току трајања предавања кандидат може да дефинише тему за мастер рад. Пројектни задаци из првог и другог семестра могу да буду интегрисани у мастер рад. Пројектни задаци дају прилику студентима мастер студија да путем практичног рада и истраживања решавају конкретне проблеме из праксе, уз употребу научних метода и поступака, као и да повезују основна знања из различитих области и примењују их у свом раду, које коначно обрађују у мастер раду. Након завршетка Мастер академских студија студијског програма  Информационо комуникационе технологије, стиче се академски назив мастер инжењер електротехнике и рачунарства.

Настава на овом студијском програму је интерактивног карактера, обавезно укључује примере из праксе, подстиче студенте на размишљање и креативност, самосталност у раду и примену стечених  знања.

Сврха студијског програма је да студентима кроз образовање пружи могућност избора занимања и запослења у предузећима, општинама, банкама, јавним установама и организацијама и разним врстама институција; да студенате оспособи да самостално прате, стичу, развијају и примењују савремена научна и стручна достигнућа, да пружи могућност свршеним студентима, да се, након завршетка мастер академских студија, упишу на докторске академске студије.

Предметно специфичне компетенције које стичу студенти овог студијског програма су:

 • оспособљеност студената  за примену стечених знања кроз израду конкретног пројектног задатка почевши од дефинисања проблема, преко анализе, дизајна, програмирања, имплементирања, презентовања и израде пројектне и корисничке документације.
 • оспособљеност за коришћење техника програмирања и оптимизације.  
 • оспособљеност студената за коришћење експерименталних метода у истаживачком раду, са посебним нагласком на важност непрекидног праћења тока експеримента као и способност анализе експерименталних резултата.
 • оспособљеност студената за коришћење  метода, техника и алата потребних за моделовање и оптимизацију пословних процеса.
 • оспособљеност студената да анализирају и еволуирају типове знања и постојеће КМ (know management) проблеме и иницијативе.

Студијски програм  Информационо комуникационе технологије је целовит и свеобухватан и усклађен је са више иностраних програма. Услови уписа и прелаза у наредну годину, као и стицања дипломе и начина студирања су усаглашени са акредитованим европским програмима.

ПРЕДМЕТИ

Назив предмета - ЕСПБ

 1. Алати и методе софтверског инжињерства - 6 ЕСПБ
 2. Методе истраживања - 6 ЕСПБ
 3. Управљање развојем информационих система -  6 ЕСПБ
 4. Менаџмент технологија и иновација - 6 ЕСПБ
 5. Студијски истраживачки рад - 6 ЕСПБ
 6. Изборни предмет 1. - 8 ЕСПБ
 7. Изборни предмет 2. - 8 ЕСПБ

Укупно: 60

Изборни предмет 1.

 • Управљање квалитетом и информациони системи - 8 ЕСПБ
 • Истраживање података - 8 ЕСПБ

Изборни предмет 2.

 • Пројектовање софтвера - 8 ЕСПБ
 • Управљање знањем - 8 ЕСПБ

Књига предмета

Преузмите књигу предмета за програм ОАС Информационо-комуникационе технологије

Књига наставника

Преузмите књигу наставника програма ОАС Информационо-комуникационе технологије