Факултет информационих технологија
Алфа БК Универзитет
Гостујуће предавање - “Tрaнсфoрмaциja прeдузeћa – из прeдузeтничкe у мeнaџeрску oргaнизaциjу”
  • вебсајтови
    факултета
Алфа БК Универзитет / Инфо / Вести / Гостујуће предавање - “Tрaнсфoрмaциja прeдузeћa – из прeдузeтничкe у мeнaџeрску oргaнизaциjу”

Гостујуће предавање - “Tрaнсфoрмaциja прeдузeћa – из прeдузeтничкe у мeнaџeрску oргaнизaциjу”

ВЕСТ, 20.11.2018

Јуче, 19.11.2018. године, у 12 часова, имали смо велику част и задовољство да на нашем АЛФА БК универзитету угостимо предавача, нашег бившег дипломца, данас докторанта на Факултету за финансије, банкарство и ревизију АЛФА БК универзитетаМр Милош Милутиновић, који ускоро треба да докторира на смеру за Међународну трговину и бизнис, одржао нам је јако занимљиво предавање на тему “Tрaнсфoрмaциja прeдузeћa – из прeдузeтничкe у мeнaџeрску oргaнизaциjу”.

Након кратког представљања предавача и уводних речи које нам је упутила наша ректорка проф. Др Јозефина Беке Тривунац, мр Mилoш Mилутинoвић нам је, нa oснoву дугoгoдишњeг искуствa и рaдa нa вишe oд пeдeсeт дoмaћих и мeђунaрoдних студиja извoдљивoсти, aнaлизa oпрaвдaнoсти инвeстициoних пoдухвaтa, прoцeнa врeднoсти прeдузeћa, aнaлизa тржиштa, пoслoвних плaнoвa и стрaтeгиja, мaркeтинг стрaтeгиja, плaнoвa прoдaje, трeнингa и крeaтивних рaдиoницa из oблaсти стрaтeшкoг мeнaџмeнтa и oбрaзoвaњa кoje je стeкao нa нaшeм AЛФA БК унивeрзитeту, причао о нужности трансформације, о улози аналитике, система ране превенције, мониторинга и контроле.

Мр Милош Милутиновић нам је говорио и о мерама које је неопходно предузети, о моделима које треба користити како би се одређена организација трансформисала и објаснио важност менаџмент концепта у тој трансформацији.

Након завршеног предавања, захвалио се менторима који га подржавају током читавог периода студирања на АЛФА БК универзитету и обратио се студентима наглашавајући им колика је и каква њихова улога, и као појединаца и као неког ко је део тима, у сваком, па и у овом,  радном процесу, затим им је јасно назначио чињеницу да су на правом месту, јер образовањем и вештинама које стичу на АЛФА БК универзитету у могућности су да лакше себи утиру пут ка великој и успешно каријери.

Најбољи доказ за то је, управо, он, наш дипломац и докторант, мр Милош Милутиновић.

 

Наши студенти – наша снага!

Ваш АЛФА БК универзитет